اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی

نام کامل مسئول: 
آقای مهدي عليجاني
سمت: 
رئیس اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی
شماره تماس: 
32909099 – 025 و 32113429 – 025

اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی به منظور پیگیری و هماهنگی برای برگزاری همایش‌های ملی، بین اللمللی، كرسی‌های نظریه‌پردازی، نشست‌های علمی فعالیت می‌كند. این اداره از سه واحد واحد همایش‌ها،‌ نشست‌ها و کرسی‌های نظریه‌پردازی تشكیل شده است.

  برای مشاهده همایش‌ها، نشست‌ها و كرسی‌های برگزار شده و خلاصه محتوای آن‌ها می‌توانید به آدرس http//:hamayesh.iki.ac.ir مراجعه كنید. 

شرح وظایف:

 1. برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش‌های بین‌المللی، ملی، استانی، نشست‌ها، ‌جشنواره‌های علمی، مراسم نکوداشت و بزرگداشت شخصیت‌های علمی و انجام وظایف دبیرخانه همایش‌ها؛

 2. پی‌گیری برگزاری همایش‌های پیشنهادی گروه‌های علمی در برنامه‌های سالانه و پنج‌ساله؛

 3. پی‌گیری تبلیغات و اطلاع‌رسانی همایش‌ها و ایجاد پوشش خبری مناسب برای همایش‌ها و برگزاری نشست خبری دبیر علمی و اجرایی همایش‌ها با رسانه‌های خبری با همکاری روابط عمومی مؤسسه؛

 4. تعیین مکان مناسب برای برگزاری همایش‌ها با همکاری روابط عمومی مؤسسه؛

 5. پی‌گیری دعوت از مدعوین خاص با ارسال دعوت‌نامه و فراهم کردن امکان حضور آنها در همایش؛

 6. پی‌گیری امور مربوط به حق‌الزحمه سخنرانان، مؤلفان مقالات و سایر موارد؛

 7. پی‌گیری و تهیه گزارش علمی از همایش‌ها با همکاری دبیر پژوهشی گروه علمی مربوط؛

 8. شرکت در جلسات کمیته علمی همایش و پی‌گیری مصوبات کمیته؛

 9. پی‌گیری ارزیابی مقالات و اعمال اصلاحات آن؛

 10. پی‌گیری چاپ مجموعه مقالات همایش 10 روز پیش از برگزاری همایش؛

 11. پی‌گیری و مدیریت زمان جهت برگزاری مطلوب همایش؛

 12. نظرخواهی از شرکت‌کنندگان در همایش‌ها و ثبت و پی‌گیری پیشنهادات و انتقادات؛

 13. همکاری با گروه علمی مربوط برای برآورد بودجه همایش و جلب مشارکت علمی و مالی سایر مراکز علمی برای برگزاری همایش با فراخوان با همکاری گروه علمی؛

 14. بسترسازی برای مشارکت محققان در همایش‌های داخلی و خارجی از طریق تهیه لیست همایش‌های داخلی و خارجی با همکاری دبیران پژوهشی گروه‌های علمی مؤسسه؛

 15. پی‌گیری ارائه گزارش علمی از محققان شرکت‌کننده در همایش‌های داخلی و خارجی؛

 16. برآورد بودجه مورد نیاز اداره؛

 17. انجام سایر امور محوّل از سوی مدیر امور پژوهشی.

اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی

رئیس اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی
آقای مهدي عليجاني
تماس: 32909099 – 025 و 32113429 – 025

زیرمجموعه اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی

واحد همایش‌ها
آقای عليرضا دستجاني فراهاني
تماس: تلفن مستقيم: 32909099 - 025 و تلفن داخلي: 32113429-025
واحد نشست‌های علمی
آقاي مهدي يزداني
تماس: 32909099 – 025 و 32113429 – 025