مدیریت پشتیبانی محققان

نام کامل مسئول: 
آقاي جواد مؤمن‌پور
سمت: 
سرپرست پشتیبانی محققان
شماره تماس: 
025-32113424

از جمله وظایف مدیریت پشتیبانی محققان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 تشكیل و تکمیل پرونده محققان، اساتید و همكاران علمی؛  ورود اطلاعات طر حهای پژوهشی در پرتال؛  تنظیم قراردادهای محققین، اساتید و همکاران علمی؛  تهیه و تنظیم لیست کارکردهای قراردادی و حق الزحمه‌ای و ارسال به امور مالی جهت پرداخت؛ پیگیری و دریافت فیش‌ها و لیست واریز ی‌ها؛ انجام امور رفاهی مربوط به همكاران علمی؛  درخواست و پیگیری قراردادها و پرداخت های کارکنان ساعتی، دبیران پژوهشی گروه‌ها و مدیران گروه‌ها از طریق مدیریت منابع انسانی؛ رابط بودجه معاونت پژوهش، اعم از: پیگیری و راهنمایی جهت تهیه سرفصل‌های بودجه سالیانه، تهیه حجم عملکردها، شرکت در جلسات جهت تبیین و تخصیص بودجه مدیریت‌ها، ارتباط مستمر با دفتر بودجه، شرکت در جلسات تنظیم نهایی بودجه؛ دبیری جلسات شورای مدیران معاونت پژوهش؛ تهیه گواهی‌های سوابق همکاری محققان، اساتید، همکاران علمی، اعضای محترم هیأت علمی با معاونت پژوهش؛ پشتیبانی، تأمین اعتبار و پیگیری درخواست‌ها و تهیه ملزومات معاونت، مدیریت‌های تابع و کارگروه‌ها؛ پیگیری درخواست‌های اعضای محترم هیأت علمی از طریق متصدی اطلاعات مستقر در طبقه 5 که زیرمجموعه این مدیریت می باشد.

شرح وظایف:

  1. اطلاع رساني درباره واريزي ها و ساير پرداخت هاي نقدي و غير نقدي به همکاران علمي و محققان؛
  2. پي‌گيري رفع نيازهاي محققان در انجام امور تحقيق؛
  3. تهيه ملزومات مورد نياز بخش‌هاي مختلف معاونت با هماهنگي معاونت اداري و مالي؛
  4. پي‌گيري امور انتقال اموال معاونت و مديريت هاي تابع؛
  5. پي‌گيري امور پشتيباني براي برگزاري همايش هاي با فراخوان و ساير نشست‌ها و جلسات ؛
  6. پي‌گيري و ساماندهي اردوهاي سالانه محققان؛
  7. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق؛
پست مافوق: 

مدیریت پشتیبانی محققان

سرپرست پشتیبانی محققان
آقاي جواد مؤمن‌پور
تماس: 025-32113424

زیرمجموعه مدیریت پشتیبانی محققان

اداره امور محققان
آقای محمدرضا ذبيحي
تماس: 025-32113428 و 025-32113408