مدیریت امور پژوهشی

نام کامل مسئول: 
حجت‌الاسلام دكتر ابوذر مظاهري
سمت: 
سرپرست مدیریت امور پژوهشی
شماره تماس: 
025-32113446

مدیریت امور پژوهشی، با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی از جمله برگزاری همایش‌های مختلف علمی در سطوح مختلف كشوری و بین‌المللی، نشست‌های علمی و برگزاری كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، و همچنین راه‌اندازی كارگروه‌های مختلف پژوهشی و دوره‌های كارورزی تحقیق فعالیت می‌كنند

ساختار سازمانی این مدیریت مشتمل بر دو اداره به شرح ذیل می‌باشد:

 1. اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی

2.  اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی

شرح وظایف:

1. تبیین اهداف و تعیین اولویت‌های مدیریت امور پژوهشی و پیشنهاد آن به معاون پژوهش؛

2. اداره مدیریت امور پژوهشی و اداره‌های زیر مجموعه آن و نظارت بر حسن انجام امور آن؛

3. برگزارى همایش‌ها، نشست‌ها، کرسی‌های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره و پی گیری انتشار مجموعه مقالات

همایش‌ها و محصول سایر مجامع علمی برگزار شده؛

4. پی گیری تشکیل کارگروه‌های پیشنهادی گروهای علمی در برنامه‌های سالانه و پنج ساله؛

5. راه‌اندازی کارگروه‌های پژوهشی در موضوعات مورد نیاز با همکاری گروه‌های علمی و شناسایى و دعوت از اعضاى

هیات علمى و محققان برای مدیریت علمی کارگروه‌های پژوهشی یا عضویت در آن؛

6. راه اندازی دوره‌های کارورزی تحقیق و ترجمه و پی گیری انتشار آثار کاروزان تحقیق و ترجمه با هماهنگی و همکاری گروه‌های علمی؛

7. انتخاب آثار سودمند و ضروری برای ترجمه با همکاری گروه‌های علمی؛

8. ارتقاى كمى و كیفى سطح علمى و مهارتی کارورزان و پژوهشگران؛

9. تهیه پیش نویس بودجه مدیریت و ارائه به معاون؛

پست مافوق: 

مدیریت امور پژوهشی

سرپرست مدیریت امور پژوهشی
حجت‌الاسلام دكتر ابوذر مظاهري
تماس: 025-32113446

زیرمجموعه مدیریت امور پژوهشی

اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی
آقای یاسر صولتی
تماس: 32909099 – 025 و 32113429 – 025
اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی
آقای علی فلاحی
تماس: 32113457 – 025