اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی

نام کامل مسئول: 
آقای محمدجواد مهاجري
سمت: 
رئیس اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی
شماره تماس: 
32113457 – 025

اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی به منظور پیگیری و هماهنگی برای برگزاری دوره‌های كارورزی تحقیق و هماهنگی فعالیت‌های كارگروه‌های پژوهشی فعالیت می‌كند. این اداره از دو واحد واحد كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی تشكیل شده است.

شرح وظایف:

  1. نظارت بر حسن انجام امور اداره کارورزی و كارگروه‌های پژوهشی؛

  2. اطلاع‌رسانی به گروه‌ها در مورد آئین‌نامه و مقررات اداره جهت تأسیس کارگروه؛

  3. پی‌گیری روند پیشرفت طرح هر کارگروه با همکاری دبیر کارگروه و مدیریت تدوین متون؛

  4. تهیه گزارش ماهانه، فصلی و سالانه از میزان انجام طرح جامع هر کارگروه جهت ارائه به مدیر؛

  5. پی‌گیری پرداخت حق‌الزحمه مدیر علمی و اعضای کارگروه؛

  6. برآورد بودجه مورد نیاز اداره و هر یک از کارگروه‌ها؛

  7. برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های کارورزی تحقیق و ترجمه برای همه گروه‌های پژوهشی؛

  8. تلاش برای بهبود دوره‌های آموزشی کارورزی تحقیق و ترجمه از طریق مشاوره و رایزنی با مراکز مشابه؛

  9. انجام سایر امور محوّل از سوی مدیر.

اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی

رئیس اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی
آقای محمدجواد مهاجري
تماس: 32113457 – 025

زیرمجموعه اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی

واحد کارورزی تحقیق
تماس: 32113457 – 025