شورای کتاب

نام کامل مسئول: 
آقاي سيدعلي حسيني فاطمي
سمت: 
دبیر شورای كتاب
شماره تماس: 
025-32113436

 

شورای کتاب که عالی‌ترین نهاد متکفل سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره نشر آثار علمی در مؤسسه است متشکل از معاون پژوهشی یا قائم‌مقام ایشان، نماینده ریاست مؤسسه، مدیر تدوین متون (دبیر شورا)، مدیر انتشارات مؤسسه، یک عضو هیئت علمی مؤسسه، و یک نفر کارشناس چاپ و نشر (بدون حق رای) است.

 

به منظور تعیین خط مشی کلیِ نحوه پذیرش، تولید و چاپ آثار قابل نشر و سرعت بخشیدن به روند بررسی، کارشناسی و ارزیابی آثار تدوین‌شده مرتبط با سیاست‌های اصولی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، شورای کتاب تشكیل شده است.

شورای کتاب عالی‌ترین نهادی است که متکفل سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره نشر آثار علمی در مؤسسه می‌باشد.

 اهداف تشکیل شورای کتاب عبارت است از:

1. حفظ و حراست از هویت علمی مؤسسه و ارتقاء آن؛

2. تأیید آثار علمی (پژوهش، تألیفی، ترجمه‌ای،...) جهت چاپ و نشر؛

3. سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط برای نشر آثار؛

4. هماهنگی میان مدیریت تدوین متون و انتشارات.

 

ساختار شورای کتاب

ارکان شورای كتاب به شرح ذیل می‌باشد:

1. معاون پژوهش به عنوان رئیس شورا؛

2. مدیر تدوین متون به عنوان دبیر شورا؛

3. مدیر انتشارات؛

4. نماینده ریاست مؤسسه؛

5. یک نفر مدعو عضو هیئت علمی؛

6. کارشناس چاپ و نشر(بدون حق رأی) که با معرفی مدیر انتشارات تعیین می‌شود.

در موارد خاص به تشخیص رئیس شورای کتاب، مدیر یا دبیر پژوهشی گروه علمی مرتبط با اثر یا کارشناس مسئول شورای کتاب به جلسه دعوت می‌شود.

 

اعضای شورای کتاب:

  • حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ناصر سقای بی‌ریا
  • حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا فیاضی
  • حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد نوروزی
  • حجت‌الاسلام و المسلمین حسین احمدی حسین‌آبادی
  • حجت‌الاسلام و المسلمین حسن متولی

شرح وظایف:

وظایف شورای كتاب به قرار زیر می‌باشد:

1. بررسی و تأیید انطباق موضوع و محتوای کتاب با اهداف مؤسسه؛

2. تعیین اولویت‌های چاپ کتاب با توجه به نیازها؛

3. تعیین داور ارزیاب برای آثار پژوهشی مصوب برای چاپ، در صورت لزوم؛

4. تصمیم‌گیری نهایی درباره چاپ اثر (به نام مؤسسه، انتشارات یا سایر مراکز)؛

5. تصمیم‌گیری در مورد چاپ مشترک با سایر ناشران؛

6. تصویب رده اثر طبق مقررات؛

7. بررسی و تصمیم‌گیری در مورد اعتراض صاحب اثر به انتشارات، معاونت پژوهش یا گروه مربوط.

 

وظایف دبیر شورا:

1. تشکیل جلسات شورای کتاب و اطلاع‌رسانی دقیق زمان، مکان و دستور جلسه به اعضای شورا با هماهنگی رئیس شورا؛

2. اداره جلسات شورا؛

3. تنظیم صورت‌جلسه و ابلاغ آن به اعضای شورا و واحدهای مربوط؛

4. پیگیری اجرای مصوبات شورا؛

5. اطلاع‌رسانی مناسب به اعضای شورا درباره آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات پژوهشی مؤسسه؛

6. پیشنهاد رده اثر به شورای کتاب؛

7. شرکت در جلسات مرتبط با شورای کتاب؛

8. دعوت از صاحب اثر و سایر افرادی که استماع نظرات آنان برای شورای کتاب مفید است؛

9. انجام مأموریت‌های محوله از سوی رئیس شورا.

شورای کتاب

دبیر شورای كتاب
آقاي سيدعلي حسيني فاطمي
تماس: 025-32113436