شورای سیاستگذاری پژوهش

نام کامل مسئول: 
حجت‌الاسلام دکتر ابوذر مظاهري
سمت: 
دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش
شماره تماس: 
025-32113452

به منظور گسترش و ارتقای سطح پژوهش و تدوین برنامه‌های پژوهشی مؤسسه و کمک به اجرای برنامه‌ها و مصوبات، شورای سیاستگذاری پژوهش تشکیل می‌شود.
اعضای شورای پژوهش عبارتند از:
الف) معاون پژوهش مؤسسه
ب) مدیر دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی (دبیر شورا)
ج) مدیر تدوین متون به تناسب موضوع
هـ) مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به مؤسسه به تناسب موضوع
و) دو تن از چهار تن اعضای هیئت علمی پژوهشی، به پیشنهاد معاون پژوهش و تأیید ریاست مؤسسه
تبصره: معاون پژوهش می‌تواند به تناسب موضوع از کارشناسان و مسئولین واحدهای مختلف مؤسسه جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد(بدون حق رای).
 
اعضای شورای سیاستگذاری پژوهش:
معاون پژوهش: حجة‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدي ابوطالبي
مدیر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش(دبیر شورا): حجة‌الاسلام و المسلمین دکتر ابوذر مظاهري
عضو هیئت علمی پژوهشی:  دکتر محمد فنائي
عضو هیئت علمی پژوهشی: دکتر امير خواص
معاون آموزش: حجة‌الاسلام و المسلمین دکتر موسوي‌نسب
 

شرح وظایف:

1. همکاری با معاون پژوهش جهت تحقق اهداف و وظایف معاونت و ایجاد زمینه لازم برای اجرای مصوبات پژوهشی.
2. تدوین راه‌کارهای مناسب برای بهبود شرایط تحقیق و رفع موانع در چارچوب مصوبات.
3. بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که رئیس، هیئت رئیسه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهند.
4. بررسی و تصمیم‌گیری درباره نحوه ارائه خدمات پژوهشی مصوب، به سازمان‌ها و مراکز مختلف.
5. بررسی و اظهارنظر پیرامون آیین‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی جهت ارائه به ریاست مؤسسه
6. بررسی و ارائه راه‌کارهای لازم برای ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی و محققان جهت تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و زمینه‌سازی برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی.
7. برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح علمی محققان و زمینه‌سازی برای فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی اعضای هیئت علمی.
8. بررسی و ارائه طرح‌های مناسب جهت تدوین کتب آموزشی و کمک آموزشی به معاونت پژوهش.
9. بررسی کیفیت پژوهش در مؤسسه و بررسی کیفیت فعالیت‌های اعضای هیئت علمی و ارائه گزارش به ریاست مؤسسه.
10. ارائه پیشنهاد در زمینه‌های زیر به هیئت رئیسه:
الف) بررسی و پیشنهاد تشکیل گروه‌ها و کارگروه‌های پژوهشی و تاسیس مراکز پژوهشی؛
ب) تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی؛
ج) تهیه و تدوین طرح‌های تربیت محقق؛
د) بررسی راه‌های کاربردی کردن نتایج تحقیقات؛
ه‍‌) تنظیم و پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی؛
و) بررسی راه‌های مشارکت در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی.

شورای سیاستگذاری پژوهش

دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش
حجت‌الاسلام دکتر ابوذر مظاهري
تماس: 025-32113452