گروه نظارت و ارزيابي پژوهش

نام کامل مسئول: 
آقای علیرضا فخاری
سمت: 
رئيس گروه نظارت و ارزيابي پژوهش
شماره تماس: 
025-32113431

گروه نظارت و ارزيابي پژوهش

رئيس گروه نظارت و ارزيابي پژوهش
آقای علیرضا فخاری
تماس: 025-32113431