اداره كتابخانه و مركز اسناد مركزي

نام کامل مسئول: 
آقای خليل سالمي
سمت: 
رئيس اداره كتابخانه و مركز اسناد مركزي
شماره تماس: 
025-32113714
 • مسئول مخزن و میز امانات ساختمان مرکزی: محمد رضا رحمانی

  • کارمند میز امانات شیفت یک: مهدی یزدانی 

  • کتابدار مخزن شیفت یک: محمد رضا فدایی

  • کارمند میز امانات شیفت دو: مجید رحمانی

  • کتابدار مخزن شیفت دو: خلیل سالمی

شرح وظایف:

 1. نمایش منابع جدیدالورود.

 2. تحویل منابع به متقاضیان و راهنمایی آنان.

 3. جمع‌آوری منابع از روی میزها و بازگرداندن آنها به قفسه‌ها.

 4. بازچینی كنترل و مرتب‌سازی منابع موجود در قفسه‌ها.

 5. جداكردن منابع نیازمند به صحافی و ارسال آنها برای ترمیم.

 6. گردگیری و نظافت منابع و قفسه‌ها.

 7. امانت منابع به مراجعین و بازگشت آنها و پیگری امانات دارای تاخیر.

 8. صدور و تمدید كارت عضویت.

 9. اختصاص میز فایل و كمد به متقاضیان.

 10. كنترل ورود و خروج افراد به كتابخانه.

 11. پیگیری امور مربوط به تاسیسات و خدمات مخزن و سالن مطالعه.

اداره كتابخانه و مركز اسناد مركزي

رئيس اداره كتابخانه و مركز اسناد مركزي
آقای خليل سالمي
تماس: 025-32113714