مدیریت امور پژوهشی

نام کامل مسئول: 
آقاي حامد خوشگفتار
سمت: 
سرپرست مدیریت امور پژوهشی
شماره تماس: 
025-32113469
آدرس ایمیل: 
Hamed_lame@iki.ac.ir

مدیریت امور پژوهشی، با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی از جمله برگزاری همایش‌های مختلف علمی در سطوح مختلف كشوری و بین‌المللی، نشست‌های علمی و برگزاری كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، و همچنین راه‌اندازی كارگروه‌های مختلف پژوهشی و دوره‌های كارورزی تحقیق فعالیت می‌كنند

ساختار سازمانی این مدیریت مشتمل بر دو اداره به شرح ذیل می‌باشد:

 1. اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی

2.  اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی

شرح وظایف:

 1. تبیین اهداف و تعیین اولویت‌های مدیریت و برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن، جهت پیشنهاد به معاون پژوهش؛
 2. ارزیابی و آسیب‌شناسی مستمر از واحدهای تابعه؛
 3. نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای مربوط؛
 4. زمینه‌سازی جهت ارتقاء کمی و کیفی عملکرد واحدهای تابعه؛
 5. برنامه‌ریزی جهت ارتقای کمی و کیفی سطح علمی و مهارتی کارورزان و پژوهشگران؛
 6. تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز؛
 7. تهيه پيش‌نويس بوجه مديريت و ارائه آن به معاون؛
 8. تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای از واحدهای تابعه و ارائه به مقام مافوق؛
 9. برآورد بودجه سالانه و ارسال آن به مقام مافوق و نظارت و نحوي تخصيص و هزينه کرد بودجه؛
 10. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

سوابق:

تحصيلات : دکتری روابط بین‌الملل

سوابق اجرايي:

 1. راه‌اندازی واحد آموزش ضمن خدمت و ادارة این واحد به مدت 1سال
 2. راه‌اندازی واحد ارتباطات و همکاری‌های علمی و ادارة آن به مدت 11ماه
 3. مدرس دانشگاه
 4. ريئس تدوين متون غيردرسي به مدت 1 سال
پست مافوق: 

مدیریت امور پژوهشی

سرپرست مدیریت امور پژوهشی
آقاي حامد خوشگفتار
تماس: 025-32113469

زیرمجموعه مدیریت امور پژوهشی

اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی
آقای مهدي عليجاني
تماس: 32909099 – 025 و 32113429 – 025
اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی
آقای محمدجواد مهاجري
تماس: 32113457 – 025