واحد نشست‌های علمی

نام کامل مسئول: 
آقاي مهدي يزداني
سمت: 
واحد نشست‌های علمی
شماره تماس: 
32909099 – 025 و 32113429 – 025

با توجه به گستردگی زمینه‌های علمی، جنبش نرم‌افزاری و نیاز روزافزون به تبادل نظر، تعمیق و گسترش مباحث علمی به‌ویژه اندیشه‌های نو در زمینه علوم انسانی با روی‌کرد اسلامی، برگزاری نشست‌های علمی امری ضروری است.

  برای مشاهده نشست‌ها برگزارش شده و خلاصه محتوای آن‌ها می‌توانید به آدرس http//:hamayesh.iki.ac.ir مراجعه كنید.

شرح وظایف:

  1. برگزاری نشست‌های علمی با همکاری دبیر پژوهشی گروه مربوط؛

  2. اطلاع‌رسانی مناسب برای برگزاری نشست علمی؛

  3. پی‌گیری امور مربوط به حق‌الزحمه سخنران و ناقد موضوع نشست علمی؛

  4. پی‌گیری و تهیه گزارش علمی از نشست با همکاری دبیر پژوهشی گروه علمی مربوط جهت ارائه به رئیس اداره؛

  5. پی‌گیری و مدیریت زمان جهت برگزاری مطلوب نشست با همکاری دبیر پژوهشی گروه علمی مربوط؛

  6. نظرخواهی از شرکت‌کنندگان در نشست و ثبت و پی‌گیری پیشنهادات و انتقادات و ارائه گزارش به رئیس اداره؛

  7. انجام سایر امور محوّل از سوی رئیس اداره.

واحد نشست‌های علمی

واحد نشست‌های علمی
آقاي مهدي يزداني
تماس: 32909099 – 025 و 32113429 – 025