اداره تدوین متون درسی

نام کامل مسئول: 
آقاي علي آقا‌محمدي
سمت: 
رئیس اداره تدوین متون درسی
شماره تماس: 
025-32113461

با توجه به ترجمه‌ای بودن عمدة کتب درسی موجود در حوزه علوم انسانی، و نیاز به تدوین متون درسی متناسب با معارف غنی اسلامی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی یکی از وظایف اصلی معاونت پژوهش تدوین کتاب‌های درسی است.

اداره تدوین متون درسی نیز به منظور ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی در حوزه تدوین متون درسی با سه واحد متون حضوری، متون غیرحضوری و ارزیابی متون در حال انجام وظیفه می‌باشد كه در ادامه بافت سازمانی آن ارائه می‌شود.کلیک کنیدکلیک کنید

شرح وظایف:

 1. پی‌گیری تهیه متون درسی مورد نیاز بخش‌های مختلف مؤسسه اعم از حضوری، نیمه حضوری، غیرحضوری و آموزش‌های آزاد و سایر مراکز بیرون از مؤسسه؛

 2. پی‌گیری مصوبات ابلاغی درباره بازنگری متون درسی مجموعه آثار؛

 3. پی‌گیری اجرای کامل آیین‌نامه‌های مربوط به تدوین اثر؛

 4. پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های مورد نیاز محققان و مؤلفان به مدیر؛

 5. پی‌گیری انتشار ویراست جدید متون درسی پس از انتقال نظرات کارشناسان به مؤلفان؛

 6. ارائه پیشنهاد برای تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای تدوین متون درسی؛

 7. ارائه پیشنهاد برای تعیین استانداردهای تالیف متن آموزشی خودآموز به مدیر؛

 8. نظارت و پی‌گیری امور مربوط به انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه مؤلف، محقق، ناظر وارزیاب؛

 9. پی‌گیری زمان‌بندی طرح‌ها و انجام طرح طبق قرارداد؛

 10. ارائه پیشنهاد اولیه انواع حق‌الزحمه؛

 11. نظارت بر تکراری نبودن طرح‌ها؛

 12. ارائه گزارش‌های ماهانه و فصلی به مدیر و پیش‌بینی و پیشنهاد بودجه مورد نیاز اداره به مدیر؛

 13. انجام سایر امور محوّل از سوی مدیر؛

اداره تدوین متون درسی

رئیس اداره تدوین متون درسی
آقاي علي آقا‌محمدي
تماس: 025-32113461