الف) شرایط عمومی
1. مقالات ارسالی باید برخوردار از صبغه تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل بوده با قلمی روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته باشند.
2. مقالات ارسالی بر روی یك صفحه A4 با فاصله 1 سانتیمتر بین سطور (حتی‏الامكان تایپ شده با قلم لوتوس 14 در محیط WORD همراه با CD) به دفتر مجله ارسال شود و یا فایل آن از طریق پست الكترونیكی به نشانی اینترنتی مجله: marifat@qabas.net ایمیل گردد.
3. حجم مقالات حداكثر در 30 صفحه (صفحه 300 كلمه‏ای) تنظیم شود. از ارسال مقالات دنباله‏دار جدا اجتناب نمایید.
4. مشخصات كامل نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی / تحصیلات، نشانی كامل پستی، نشانی صندوق الكترونیكی، شماره تلفن تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمی وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
5. مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی و یا یه به عنوان بخشی از یك كتاب چاپ شده باشند. و نیز همزمان برای چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.
6. از ارسال مقالات ترجمه شده خوداری نمایید. نقد مقالات علمی و یا آثار و کتاب‌های منتشر شده، که حاوی موضوعات بدیع یا نكات علمی ویژه، كه با مقتضیات و نیاز جامعه علمی تناسب داشته باشد، امكان چاپ دارند. البته، چاپ مقالات پژوهشی و تألیفی بر این گونه مقالات اولویت خواهد داشت.

ب) نحوه تنظیم مقالات
مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ یعنی دارای عنوان مشخصات نویسنده، چكیده، كلیدواژه‏ها، مقدّمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع باشند.
1. چكیده: چكیده فارسی مقاله (در صورت امكان، چكیده انگلیسی آن) حداكثر 150 كلمه تنظیم گردد. چكیده باید به اختصار شامل: بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‌های مهم پژوهش باشد. در چكیده از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها، ذكر ادلّه، ارجاع به ماخذ و بیان شعاری خودداری گردد.
2. كلیدواژه‏ها: شامل حداكثر 7 واژه كلیدی مرتبط با محتوی كه ایفاكننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد.
3. مقدمه: در مقدّمه مقاله، مسئله تعریف، به پیشینه پژوهش اشاره، ضرورت و اهمیت پژوهش طرح، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار كلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.
4. بدنه اصلی: در سامان‏دهی بدنه اصلی مقاله لازم است:
الف) ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله خوب توصیف و تحلیل شود.
ب) آراء و دیدگاه‌ها، به همراه ادلّه آنها به طور مستند بیان، تجزیه و تحلیل گردد.
ج) نظریات رقیب، به طور مستدل نقد و ارزیابی شود.
د) نظریه مقبول ابداع یا اختیار و سپس، تبیین و توجیه كافی از آن به عمل آید.
5. نتیجه گیری: نتیجه بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است كه به صورت گزاره‏های خبری موجز بیان می‌گردد. از ذكر بیان مسئله، جمع‌بندی، مباحث مقدّماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.
6. فهرست منابع: اطلاعات كتابشناختی كامل منابع و ماخذ تحقیق (اعم از فارسی، عربی، و لاتین) در انتهای مقاله براساس شیوه نامه مصوب مجله آورده می‌شود.

ج) شرایط ارزیابی و پذیرش
1. مقالات دریافتی پس از بررسی اولیه در هیئت تحریریه، در صورت برخورداری از شرایط عمومی مذكور در بند الف، به تناسب موضوعات برای دو نفر از متخصصان و اهل فن جهت ارزیابی و داوری ارسال خواهد شد و پس از كسب امتیاز لازم، با تأیید سردبیر، امكان چاپ می‌یابند.
2. ارزیابی مقالات بر اساس معیارهای ساختاری ـ شكلی و محتوایی به صورت فرم پیوست انجام می‌گیرد.

د). یادآوری
1. حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است.
2. مجله حداكثر پس از دو ماه از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش را به نویسنده اطلاع خواهد داد.
3. حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای مجله محفوظ است. امكان چاپ در سایر نشریات و یا كتاب‌ها با ذكر نشانی نشریه بلامانع است.
4. مطالب مقالات مبین آراء نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده آنهاست.
5. مقالات دریافتی، نرم‌افزارها، و... در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی‌شود.