مقدمه
نقش حوزه‌های علمیه و عالمان و پژوهش‌گران حوزه دین در جنبش نرم‌افزاری و حركت فكری و روند تمدن‏سازی بر كسی پوشیده نیست. طرح دیدگاه متفكران اسلامی در حوزه‌های مختلف علوم، به ویژه در قلمرو علوم انسانی، ضرورتی انكارناپذیر در عصر حاضر است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و برقراری نظام جمهوری اسلامی، نقش و حضور عالمان و اندیشمندان حوزوی در عرصه تحولات فرهنگی داخلی و خارجی پررنگ‏تر و محسوس‏تر شد. بی‌تردید استمرار و بقای این نظام مقدس نیازمند حضور علمی و عینی محققان و صاحب‌نظران معارف اسلامی در ساحت‏های گوناگون علمی است.
انتشار مجله علمی ................ در راستای ارتقای پژوهش و ترویج معارف اسلامی در.................... است و زمینه‌سازی علمی و فرهنگی برای تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های دینی در جامعه اسلامی را تعقیب می‌كند.
با توجه به ایده‏ها و آرمان‌های فوق، مجله « » در قالب این اساس‏نامه فعالیت‌های خود را سامان می‌دهد.

فصل اول: كلیات
ماده یک: اهداف
1. تبیین و نشر معارف دینی در حوزه .......... و ایجاد زمینه برای اسلامی‌سازی ...........؛
2. صیانت و پاسداری از مبانی و آموزه‌های دینی در عرصه.................؛
3. ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء و رشد علمی پژوهش‌گران حوزه و دانشگاه در زمینه ................؛
4. گسترش و تقویت ارتباط علمی میان حوزه و دانشگاه؛
5. معرفی و نقد آثار، آراء و نظریات علمی و تحقیقاتی در زمینه.........؛
6. پاسخ‌گویی به شبهات در زمینه..................
ماده دو: عنوان مجله « » می‌باشد كه از این پس در این اساس‏نامه از آن به «مجله» یاد می‌شود.
ماده سه: صاحب امتیاز مجله، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است كه از این پس در این اساس‏نامه از آن با عنوان «مؤسسه» نام‌برده می‌شود.
ماده چهار: این مجله به صورت................. منتشر می‌شود.
تبصره: تغییر فاصله انتشار مجله با پیشنهاد مدیرمسئول و تصویب شورای سیاست‌گذاری امكان‌پذیر است.
ماده پنج: مخاطبان مجله، استادان حوزه و دانشگاه، پژوهش‌گران، طلاب علوم دینی و دانشجویان می‌باشند.

فصل دوم: اركان
ماده شش: اركان مجله عبارتند از:
الف) شورای سیاست‌گذاری؛
ب) مدیرمسئول؛
ج) سردبیر؛
د) مدیر اجرایی.
ماده هفت: مدیرمسئول به پیشنهاد معاون پژوهش و تصویب هیئت رئیسه مؤسسه نصب و یا عزل می‌شود.
ماده هشت: وظایف و اختیارات مدیرمسئول عبارت است از:
1. اِعمال سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی مصوب شورای سیاست‌گذاری؛
2. كنترل و تأیید نهایی مجله قبل از چاپ؛
3. ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف(علمی و اجرایی)؛
4. پیشنهاد تغییر ساختار تشكیلاتی مجله به شورای سیاست‌گذاری؛
5. پیشنهاد تغییر اساس‏نامه یا انحلال مجله به شورای سیاست‌گذاری؛
6. پیشنهاد سردبیر به هیئت رئیسه از طریق معاون پژوهش؛
7. پیشنهاد بودجه سالانه مجله به شورای سیاست‌گذاری؛
8. گزارش سالانه عملكرد و امور مالی مجله به شورای سیاست‌گذاری؛
9. تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز و ارائه آن به شورای سیاست‌گذاری جهت تصویب؛
10. پیشنهاد عقد كلیه قراردادهای مجله به معاونت پژوهش؛
11. سایر وظایفی كه در قانون مطبوعات برای مدیرمسئول تعیین شده است.
تبصره: مدیر مسئول با پذیرش مسئولیت قانونی، می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به دیگری واگذار نماید.
ماده نه: شورای سیاست‌گذاری مجله، كه تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های كلی مجله را عهده دارد، از اعضای زیر تشكیل می‌شود:
– مدیرمسئول؛
– سردبیر؛
– مدیر اداره نشریات تخصصی
– مدیر اجرایی مجله؛
– سه عضو هیئت علمی رشته مربوطه.
تبصره 1: اعضای هیئت علمی به پیشنهاد مدیرمسئول و تصویب هیئت رئیسه به مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
تبصره 2: این شورا می‌تواند از كارشناسان و صاحب‌نظران دیگر، بدون حق رأی، برای شركت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ده: وظایف و اختیارات این شورا به شرح زیر است:
1. تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های كلی در چارچوب اساسنامه مجله؛
2. بررسی و ارزیابی عملكرد بخش‌های مختلف(علمی و اجرایی)؛
3. تغییر فاصله زمانی انتشار مجله، تعیین قطع مجله، تصمیم‌گیری كلی در مورد چاپ، شكل ظاهری، طراحی، صفحه‌آرایی و... مجله؛
4. بررسی و ارائه بودجه سالانه مجله و پیشنهاد آن به معاونت پژوهش جهت تصویب در هیئت رئیسه؛
5. تصویب آیین‌نامه‌های بخش‌ها و واحدهای مختلف؛
6. پیشنهاد تغییر نام مجله، ساختار سازمانی، تغییر اساسنامه و انحلال مجله به معاونت پژوهش؛
7. بررسی سایر مسائلی كه معاونت پژوهش یا مدیر مسئول به شورا ارجاع می‌دهد.
ماده یازده: سردبیر با پیشنهاد مدیر مسئول و تأیید معاون پژوهش، توسط هیئت رئیسه تعیین و منصوب می‌شود.
ماده دوازده: وظایف و اختیارات سردبیر به شرح ذیل می‌باشند:
1. تهیه سرمقاله؛
2. شناسایی و جذب افراد شایسته جهت همكاری با مجله؛
3. تعیین محتویات هر شماره با مشورت مدیر مسئول، هیئت تحریریه و سایر كارشناسان؛
4. ارزیابی و گزینش اولیه مقالات و ارسال آن برای داوری نهایی؛
5. تعیین موضوعات ویژه‏نامه‌ها با توجه به نظر كارشناسان و پیشنهادهای رسیده؛
6. نظارت بر حسن گردش كار مقالات از اخذ مقاله تا چاپ مجله؛
7. تعیین و تنظیم مقالات و مطالب هر شماره؛
8. نوشتن پیام‏های تبریك و تسلیت كه به نام مجله منتشر می‌شود؛
9. سایر وظایفی كه در قانون مطبوعات برای سردبیری تعیین شده است.
ماده سیزده: مدیر اجرایی از سوی مدیرمسئول به معاونت پژوهش معرفی می‌شود.
ماده چهارده: وظایف مدیر اجرایی به شرح زیر است:
1. پی‏گیری مراحل هر شماره از سفارش مقاله تا توزیع مجله؛
2. انجام كلیه امور مربوط به جلسات (جلسات شورای سیاست‌گذاری، هیئت تحریریه، واحد اجرایی و شورای سردبیری)؛
3. ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف اجرایی؛
4. پیش‌بینی بودجه سالانه و ارائه آن به مدیر مسئول جهت طرح در شورای سیاست‌گذاری؛
5. تهیه گزارش‌های شش‌ماهه از عملکرد مجله و ارائه آن به مدیر مسئول؛
6. پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اداره نشریه؛
7. انجام کلیه امور مالی با هماهنگی اداره نشریات تخصصی؛
8. سایر وظایف محوله از سوی مدیرمسئول یا سردبیر.

فصل سوم: امور مالی
ماده پانزده: بودجه مجله از محل اعتبارات مؤسسه تأمین خواهد شد.
ماده هفده: كلیه درآمدهای مجله طبق ضوابط مؤسسه به حساب مؤسسه واریز می‌شود.
ماده هجده: انعقاد هرگونه قرارداد، خرید، فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد نیاز مجله و همچنین انجام هرگونه مبادله و معاوضه منوط به رعایت كلیه ضوابط مالی مؤسسه می‌باشد.

فصل چهارم: تغییر و انحلال
ماده هجده: تغییر نام مجله، اساسنامه، ساختار سازمانی و انحلال مجله با تصویب هیئت رئیسه مؤسسه امکان‌پذیر است.

این اساس‏نامه در 19 ماده و 4 تبصره در تاریخ 29/ 7/ 1387 به تصویب هیئت رئیسه و امضای ریاست محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) رسید.