مقدمه
ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با توجه به میزان فعالیت آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی ـ اجرایی آنان و بر اساس مفاد این آیین‌نامه امكان‌پذیر است.
ماده یک: فعالیت‌های آموزشی
1ـ1. كیفیت تدریس: ارزیابی كیفیت تدریس با نظرخواهی از دانش‌آموختگان و دانش‌پژوهان انجام می‌شود و درآخر هر نیم‌سال تحصیلی امتیاز كسب شده در هر درس در پرونده عضو هیئت علمی ضبط می‌گردد. در زمان ارتقاء امتیاز كسب شده در هر درس (حداكثر 20 امتیاز) در تعداد واحد آموزشی آن درس ضرب می‌گردد و از تقسیم حاصل جمع این اعداد بر تعداد كل واحدهای تدریس شده امتیاز كیفیت تدریس به دست می‌آید. اختلاف امتیاز كسب شده از كیفیت تدریس و حداقل امتیازهای مندرج در بند 1ـ1 جدول شماره 2 جزء امتیازهای بند 1ـ1 محاسبه می‌شود. حداكثر این اختلاف امتیاز در مرتبه‌های مربی، استادیار و دانشیار به ترتیب 4،5،6 است.
تبصره: اعضای هیئت علمی كه حداقل امتیاز كیفیت تدریس مندرج در بند 1ـ1 جدول شماره2 (جدول حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مؤسسه) را كسب ننموده‌باشند واجد شرایط لازم برای ارتقای مرتبه نمی‌باشند.
1ـ2. كمیت تدریس: تدریس یك واحد درس در مقطع كاردانی و كارشناسی امتیاز و در مقطع تحصیلات تكمیلی 1 امتیاز حداكثر امتیاز برای اعضای هیئت علمی آموزشی در هر نیم سال تحصیلی 6 و برای اعضای هیئت علمی پژوهشی 3 می‌باشد. سقف امتیاز این بند برای اعضای هیئت علمی به ترتیب 35 و 15 می‌باشد.
تبصره 1: اگر عضو هیئت علمی در یك نیم‌سال تحصیلی یك درس را در چند كلاس تدریس نماید، امتیاز كسب شده برای اولین كلاس با ضریب 1 و برای كلاس‌های تكراری با ضریب منظور می‌شود.
تبصره 2: اگر چند عضو هیئت علمی یك درس را به طور مشترك در یك كلاس تدریس نمایند، امتیاز آن درس بر تعداد همكاران به میزان مشاركت آنان در تدریس تقسیم می‌شود.
تبصره 3: امتیاز كمیت تدریس اعضای هیئت علمی پژوهشی در صورتی قابل احتساب است كه حداقل امتیاز كیفیت تدریس بند1ـ1 جدول شماره2 را كسب نموده باشند.
1ـ3. راهنمایی پروژه دانش‌پژوهان دوره كارشناسی 25% امتیاز برای هر واحد.
ماده دو: فعالیت‌های پژوهشی
2ـ1. آثار پژوهشی برگزیده یا منتشر شده در داخل یا خارج از كشور دارای تأیید رسمی مراجع ذی‌ربط تا 10 امتیاز.
2ـ2. مقاله علمی پژوهشی، چاپ شده در نشریه علمی معتبر، تا 7 امتیاز.
تبصره: برای ارتقای مرتبه دانشیاری و یا استادی به ترتیب دارابودن حداقل یك و یا دو مقاله در نشریات علمی معتبر نمایه (index) شده الزامی است. در زمینه‌های تخصصی كه نشریه علمی معتبر نمایه شده در داخل كشور منتشر نمی‌شود، تشخیص الزامی بودن با هیئت ممیزه است.
2ـ3. مقاله علمی مروری چاپ شده در نشریه علمی معتبر، كه نویسنده در زمینه موضوع مقاله صاحب‌نظر باشد، 4 امتیاز.
2ـ4. مقاله علمی ترویجی چاپ شده در نشریه علمی معتبرتا 3 امتیاز.
2ـ5. مقاله علمی كامل چاپ شده در مجموعه مقاله‌های كنفرانس علمی معتبر تا 2 امتیاز.
2ـ6. خلاصه مقاله علمی چاپ شده در مجموعه مقاله‌های كنفرانس علمی معتبر تا1 امتیاز.
2ـ7. مقاله علمی صدرصد مستخرج از رساله(پایان‌نامه) متقاضی ارتقاء چاپ شده در نشریه علمی معتبر، بدون در نظر گرفتن ترتیب اسامی و سهم همكاران تا1 امتیاز.
2ـ8. گزارش‌های علمی طرح‌های تحقیقاتی كه با موافقت مؤسسه انجام شده باشد متناسب با میزان نوآوری و حل مشكلات كشور تا 5 امتیاز برای مجموع گزارش‌های هر طرح. گزارش‌ها باید به تأیید شورای پژوهشی مؤسسه رسیده باشد.
تبصره: امتیاز گزارش طرح‌های كاربردی كه منجر به حل یكی از مشكلات كشور شده باشد به‌جای 20% از حداقل امتیازهای بند2ـ3 جداول 2یا 3 قابل احتساب است.
2ـ9. تألیف یا تصنیف كتاب چاپ شده كه حاوی تجربیات علمی و فعالیت‌های پژوهشی نویسنده یا نویسندگان آن باشد حسب اعتبار محتوی، كیفیت نگارش و كمیت اثر و اعتبار محتوی، كیفیت نگارش و كمیت اثر و اعتبار ناشر در چاپ اول تا 20 امتیاز.
تبصره: فقط به یك كتاب در مرحله چاپ با گواهی معتبر چاپ از یكی از ناشران معتبر امتیاز داده می‌شود.
2ـ10. تجدید چاپ كتاب تألیف یا تصنیفی در صورتی كه همراه با افزودن مطالب جدید باشد تا 3 امتیاز.
2ـ11. بررسی و نقد چاپ شده در نشریات علمی معتبر و یا ویرایش علمی هر كتاب مشروط بر اینكه نام ویراستار در شناسنامه كتاب به چاپ رسیده باشد و یا همراه با گواهی معتبر مبنی بر ویراستاری كتاب توسط متقاضی ارتقاء باشد، تا 2 امتیاز.
تبصره: برای اعضای هیئت علمی پژوهشی، كه ویراستاری علمی از وظایف اصلی آنها است، امتیاز این بند به جای 8،12 می‌باشد.
2ـ12. تصحیح انتقادی كتاب معتبر تا 10 امتیاز.
تبصره: تصحیح انتقادی شامل معرفی نسخه بدل‌های موجود در جهان و تشخیص صحیح‌ترین و نزدیكترین نسخه به مؤلف و ارائه روش تحقیق و ذكر مأخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و كتاب‌شناسی آن و تكمیل نقائص و چه در عبارت و چه در محتوی و داوری در بهترین برداشت و نظایر آن.
2ـ13. راهنمایی پایان‌نامه دوره كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه‌ای برای هر واحد 5% امتیاز و حداكثر 3 امتیاز برای هر پایان‌نامه.
2ـ14. راهنمایی رساله دكتری تخصصی برای هر واحد 5% امتیاز و حداكثر 8 امتیاز برای هر رساله.
تبصره 30% امتیاز راهنمایی پایان‌نامه یا رساله به نسبت مساوی بین مشاوران مربوط تقسیم می‌شود.
تبصره 2: به پایان‌نامه یا رسال‌های امتیاز داده می‌شود كه با موافقت مؤسسه انجام شده باشد.
سایر تبصره‌های ماده2:
تبصره 1: مرجع تعیین اعتبار علمی مجله‌های داخلی شورای پژوهشی می‌باشد.
تبصره 2: فقط به دو مقاله كه برای چاپ در نشریات علمی پذیرفته شده و دارای گواهی چاپ معتبر باشند امتیاز داده می‌شود.
تبصره 3: به مقاله‌های چاپ شده در نشریات علمی، ادواری و غیر ادواری كه دارای هیئت تحریریه معتبر باشند ولی اعتبار آنها هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است، به تشخیص شورای پژوهشی تا 2 امتیاز برای محاسبه در بندهای 2ـ3 تا 2ـ5 حسب مورد تعلق می‌گیرد.
تبصره4: چنانچه فعالیتی از یكی از بندهای ماده2، به استثنای بندهای 2ـ13 و 2ـ14 امتیاز كسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی‌تواند از سایر بندهای همین ماده كسب امتیاز نماید.
تبصره5: در مواردی كه اعضای هیئت علمی سهم خود را در فعالیت‌های پژوهشی مشترك تعیین كرده باشند، امتیاز فعالیت به نسبت اعلام شده تقسیم می‌شود، در غیر این‌صورت امتیازهای كسب شده طبق جدول شماره1 توزیع می‌گردد.

جدول شماره1ـ نحوه امتیاز فعالیت‌های پژوهشی مشترك
تعداد همكاران
سهم هریك از همكاران از امتیاز مربوط
 
 
اول
هریك از بقیه همكاران
ستون (1)
 
ستون(2)
1
2
3
4
5
6
100%
85%
75%
70%
60%
50%
 
45%
40%
35%
30%
28% (در مجموع 140%)

 
تبصره 6: در مواردی كه مقاله مستخرج از پایان‌نامه یا رساله دانش‌پژوه باشد، نام دانش‌پژوه باید به عنوان همكار اول درج شود، ولی امتیازهای مربوط به همكار اول در جدول شماره1 به همكار بعد از دانش‌پژوه مذكور در ترتیب اسامی تعلق می‌گیرد و سایر همكاران مطابق معمول محاسبه شود.
ماده سه: خدمات علمی ـ اجرایی:
1ـ3. ترجمه كتاب از متن معتبر و ارزنده خارجی به زبان فارسی و یا فارسی به زبان خارجی با در نظر گرفتن اعتبار علمی و كمیت متن اصلی و كیفیت ترجمه و اعتبار ناشر تا 12 امتیاز،
تبصره: فقط به یك كتاب در مرحله چاپ از یكی از ناشران معتبر امتیاز داده می‌شود.
3ـ2. ترجمه كامل یك مقاله علمی، چاپ‌شده در نشریه علمی معتبر، با ذكر مأخذ تا 5% امتیاز.
3ـ3. تدوین و تألیف جزوه درسی مشروط بر آن كه مشتمل بر قسمت عمده مطالب یك درس كامل و دارای فهرست مندرجات و مأخذ بوده و مورد استفاده دانش‌پژوهان باشد، با توجه به حجم مطالب و كیفیت آن تا2 امتیاز به ازای هر درس.
3ـ4. برپایی نمایشگاه‌های پژوهشی با ارائه مستندات مربوط تا2 امتیاز در هر مورد.
3ـ5. طراحی و راه‌اندازی كارگاه (با دستورالعمل‌های آموزشی لازم برای تدریس)تا 3 امتیاز در هر مورد
تبصره: اگر چند تن از همكاران در موضوع بندهای 3ـ1 تا 3ـ5 فعالیت كرده باشند امتیاز مربوط طبق تبصره 7 سایر تبصره‌های ماده2 تقسیم می‌شود.
3ـ6. امتیاز همكاران در امور ستادی مؤسسه متناسب با حجم فعالیت به شرح ذیل می‌باشد:
3ـ6ـ1. رئیس مؤسسه تا 10 امتیاز برای هر سال كامل.
3ـ6ـ2. معاونان مؤسسه تا 7 امتیاز برای هر سال كامل.
3ـ6ـ3. روسای مراكز آموزشی و پژوهشی تا5 امتیاز برای هر سال كامل.
3ـ6ـ4. معاونان مراكز آموزشی و پژوهشی تا 4 امتیاز برای هر سال كامل.
3ـ6ـ5. سایر سمت‌هایی كه طبق مقررات متصدیان آنها باید عضو هیئت علمی باشند نظیر مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و پست‌های ستاره‌دار در مجموعه پست‌های سازمانی مصوب تا 4 امتیاز برای هرسال كامل.
تبصره 1: میزان فعالیت‌های اجرایی موارد 3ـ6ـ2 تا 3ـ6ـ5 توسط مقام بالاتر تعیین می‌شود.
تبصره 2: امتیاز فعالیت‌های اجرایی (موضوع بند3ـ6) خارج از مؤسسه با موافقت رئیس مؤسسه متبوع برای همكاری مربوط قابل احتساب است.
تبصره 3: در مورد سمت‌هایی كه ذكر نشده است و یا سمت‌های جدید، چنانچه فعالیت‌در زمینه مشاغل آموزشی و پژوهشی باشد با توجه به امتیاز فعالیت‌های مندرج در بند3ـ6 برای هر سال كامل همطرازی خواهد نمود.
تبصره4: اگر میزان فعالیت در این ماده در مدت كمتر یا بیشتر از یك سال كامل انجام گرفته باشد حداكثر امتیاز مربوط متناسب با طول مدت فعالیت محاسبه می‌شود.
3ـ7. فعالیت مؤثر در كمیسیون‌ها و شوراهای رسمی مؤسسات آموزشی یا پژوهشی مؤسسه به ازای هر 50 ساعت 1 امتیاز.
3ـ8. خدماتی كه با كسب موافقت قبلی مؤسسه انجام گیرد به ازای هر100 ساعت 1 امتیاز.
این‌گونه خدمات عبارتند از:
3ـ8ـ1. خدمات علمی و پژوهشی.
3ـ8ـ2.همكاری علمی با نهادهای انقلابی و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی.
3ـ8ـ3. همكاری در امور فرهنگی و سایر اموری كه در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران مؤثر واقع شود.
3ـ8ـ4. عضویت در هیئت‌مدیره انجمن‌های علمی رسمی و هیئت تحریریه و سردبیری مجلات علمی.
3ـ8ـ5. همكاری در تشكیل جلسات سخنرانی‌ها و سمینارهای علمی.
3ـ8ـ6. همكاری در ایجاد مراكز تحقیقاتی و یا ایجاد هماهنگی و كمك برای انسجام نظام تحقیقاتی كشور.
3ـ8ـ7. همكاری در تهیه، ارائه وانجام طرح‌های تحقیقاتی مصوب.
3ـ8ـ8. همكاری در ایجاد رشته‌های جدید یا برگزاری كارگاه‌های آموزشی.
3ـ8ـ9. همكاری در تدوین برنامه‌های جدید دوره‌های آموزشی، پژوهشی كه تصویب شده و به مرحله اجرا در آمده باشد.
3ـ8ـ10. ارزیابی و داوری مقاله‌های علمی و گزارش طرح‌های تحقیقاتی ابداعات علمی.
3ـ9. زبان خارجی دوم و سوم، كه از آن در مطالعه و تحقیق برای رشته تخصصی استفاده شود، بر حسب تسلط و میزان آشنایی برای هر زبان تا3 امتیاز.
تبصره 1: كسب امتیاز برای زبان خارجی دوم و سوم منوط به احراز یكی از شرایط زیر است:
الف) استفاده متقاضی از زبان مورد نظر در آثار و تألیفات خود.
ب) ارائه مدرك یا گواهی مورد تأیید مبنی بر تسلط متقاضی به زبان خارجی دوم و سوم.
تبصره 2: زبان خارجی دوم و سوم فقط در یك مقطع ارتقاء امتیاز تعلق می‌گیرد.
ماده چهار: ارتقاء عضو هیئت علمی از یك مرتبه به مرتبه دیگر، پس از طی مراحل اداری حسب مورد در هیئت ممیزه به شرح زیر انجام می‌گیرد:
4ـ1. مربی آموزشیاران ومربیانی كه با موافقت مؤسسه موفق به اخذ مدرك تحصیلی بالاتر، از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌شوند، به مرتبه بالاتر ارتقاء می‌یابند.
4ـ2. ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری برای مربیانی كه دارای مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد در رشته مربوط می‌باشند با احراز شرایط زیر امكان پذیر است:
الف) كسب حداقل امتیازهای لازم برای ارتقاء مرتبه، مندرج در جدول‌های شماره 2یا 3 بر حسب مورد.
ب) ارائه یك رساله در سطح دكتری.
تبصره 1: پس از احراز شرایط مندرج در بند«الف» توسط هیئت ممیزه، متقاضی برای تهیه رساله، به یكی از دانشگاه‌های مجری دوره دكتری تخصصی رشته تحصیلی متقاضی در داخل كشور معرفی می‌شود. متقاضی ارتقاء با اخذ مأموریت تحصیلی از مؤسسه زیر نظر استاد راهنمای تعیین شده از طرف دانشگاه با رعایت مقررات مربوط به مرحله پژوهشی دوره دكتری تخصصی نسبت به انجام مراحل پژوهشی و تدوین رساله در سطح رساله دكتری اقدام می‌كند و در صورت موفقیت در دفاع از رساله مربوط و چاپ (ارائه گواهی معتبر پذیرش) حداقل یك مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله در نشریات علمی معتبر پس از تأیید هیئت ممیزه به مرتبه استادیاری ارتقاء می‌یابد.
تبصره 2: تدوین رساله در سطح رساله دكتری صرفاً برای ارتقاء می‌باشد و منجر به اخذ مدرك نمی‌گردد.
4ـ3. حداقل مدت اشتغال به منظور دانشیاری 5 سال به صورت تمام‌وقت در مؤسسه می‌باشد. برای اعضای هیئت علمی لااقل این مدت باید در مؤسسه باشد.
تبصره: حداقل مدت اشتغال در مرتبه استادیاری و دانشیاری برای ارتقاء با رعایت سایر مقررات مربوط می‌تواند تا یك سال كاهش یابد مشروط براینكه مجموع مدت اشتغال در مرتبه‌های مذكور كمتر از 8 سال نباشد.
4ـ4. برای ارتقاء از یك مرتبه به مراتب بالاتر كسب حداقل امتیازهای مذكور در جدول شماره2 برای اعضای هیئت علمی آموزشی و حداقل امتیازهای مذكور در جدول شماره3 برای اعضای هیئت علمی پژوهشی ضروری است.
تبصره 1: كسب حداقل امتیازهای بندهای 2ـ3 و 2ـ3 تا 2ـ8 جدول‌های 3،2،4ـ1 و 5ـ1 برای اعضای هیئت علمی تازه تأسیس و در حال توسعه تابع مقررات آیین‌نامه ارتقاء مصوب 6/5/66 می‌باشد.
تبصره 2: رعایت حداكثر امتیازهای مذكور در جدول‌های شماره4و5 به ترتیب اعضای هیئت علمی آموزشی یا پژوهشی در محاسبه امتیازهای مربوط به ارتقای مرتبه الزامی است. در ستون‌هایی از جداول 4و 5 كه امتیازی درج نشده حداكثر امتیاز در نظر گرفته نشده است.
تبصره 3: حداكثر امتیاز قابل قبول ماده 1 برای دانش‌آموختگان دوره دانشوری در مرتبه مربی تا5 امتیاز افزایش می‌یابد.
تبصره4: حداقل 80% امتیازهای كسب شده در ماده1و2 باید مستقیماّ در زمینه تخصصی متقاضی ارتقاء باشد.
 

جدول شماره2: جدول امتیازهای لازم برای ارتقای اعضای هیئت علمی آموزشی
مرتبه قبل از ارتقاء
مرتبه بعد از ارتقاء
حداقل امتیاز از بند1ـ1
حداقل امتیاز از بند 1ـ2
حداقل امتیاز از ماده1
حداقل امتیاز از بند2ـ3
حداقل امتیازاز بندهای2ـ3 تا 2ـ8
حداقل امتیاز ازماده2
حداقل امتیاز از مجموع مواد 1 الی3
ستون1
ستون2
ستون3
ستون4
ستون5
ستون6
ستون7
ستون8
ستون9
مربی
استادیار
14
20
30
5
10
35
100
استادیار
دانشیار
15
16
30
10
15
35
100
دانشیار
استاد
16
10
25
15
20
45
110
 
جدول شماره3: جدول حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای اعضای هیئت علمی پژوهشی
مرتبه قبل از ارتقاء
مرتبه بعد از ارتقاء
حداقل امتیاز از بند 2ـ3
حداقل امتیاز از مجموع بندهای 2ـ3 تا 2ـ8
حداقل امتیاز از ماده2
حداقل امتیاز از مجموع مواد 1الی3
ستون 1
ستون2
ستون3
ستون4
ستون5
ستون6
مربی
استادیار
10
20
55
100
استادیار
دانشیار
15
25
55
100
دانشیار
استاد
10
35
65
110
 
جدول شماره4:حداكثر امتیازهای قابل محاسبه برای اعضای هیئت علمی آموزشی
بند
موضوع
حداكثر امتیاز در واحد كار یا ترم
حداكثر امتیاز در هر موضوع
حداكثر امتیاز هر ماده
ماده1ـ فعالیت آموزشی
1ـ1
كیفیت تدریس
20
4 تا 6
40
1ـ2
كمیت تدریس
6
35
1ـ3
راهنمایی پروژه دوره كارشناسی
25%
5
ماده2ـ فعالیت پژوهشی
2ـ1
آثار پژوهشی برگزیده یا منتشر شده داخل یا خارج از كشور
10
 
 
2ـ3
مقاله علمی پژوهشی
7
 
2ـ4
مقاله علمی مروری
4
 
2ـ5
مقاله علمی ترویجی
3
 
2ـ6
مقاله كامل در مجموعه مقاله‌های كنفرانس‌های علمی معتبر
2
 
2ـ7
خلاصه مقاله در مجموعه مقاله‌های كنفرانس‌های علمی معتبر
1
5
2ـ8
مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله (پایان‌نامه)
1
5
2ـ9
گزارش‌های علمی طرح‌های تحقیقاتی
5
25
2ـ10
تألیف یا تصنیف كتاب
20
 
2ـ11
تجدید چاپ كتاب تألیفی یا تصنیفی
3
9
2ـ12
بررسی و نقد و ویرایش علمی كتاب
2
8
2ـ13
تصحیح انتقادی كتاب معتبر
10
20
2ـ14
راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه‌ای
3
 
2ـ15
راهنمایی یا مشاوزه رساله دكتری تخصصی
8
25
2ـ16
ترجمه كتاب برای رشته‌های خاص علوم انسانی
10
 
ماده3ـ فعالیت‌های علمی ـ اجرایی
3ـ1
ترجمه كتاب
12
 
 
3ـ2
ترجمه كامل یك مقاله علمی
5%
3
3ـ3
تدوین و تألیف جزوه درسی
2
4
3ـ4
برپایی نمایشگاه‌های پژوهشی
2
6
3ـ5
همكاری در امور اجرایی مؤسسه
12/سال
30
3ـ7
فعالیت در كمیته‌های داخل و خارج از مؤسسه
5
15
3ـ8
سایر خدمات
5
10
3ـ9
زبان خارجی دوم و سوم
3
6
 
جدول 4ـ1: جدول حداقل امتیازهای لازم برای ارتقاء اعضای هیئت علمی آموزشی
مرتبه قبل از ارتقاء
مرتبه بعد از ارتقاء
از بند 1ـ1
از بند 1ـ2
از ماده 1
از بند 2ـ3
از مجموع بندهای 2ـ3 تا 2ـ8
از ماده 2
از مجموع مواد
1 الی 3
مربی
استادیار
14
20
30
5
10
35
100
استادیار
دانشیار
15
16
30
10
15
35
100
دانشیار
استاد
16
10
25
15
20
45
110
 
جدول شماره 5: حداكثر امتیازهای قابل محاسبه برای اعضای هیئت علمی آموزشی
بند
موضوع
حداكثر امتیاز در واحد كار یا ترم
حداكثر امتیاز در هر موضوع
حداكثر امتیازهر ماده
ماده1ـ فعالیت آموزشی
1ـ1
كیفیت تدریس
20
4 تا 6
20
1ـ2
كمیت تدریس
3
15
1ـ3
راهنمایی پروژه دوره كارشناسی
25%
5
ماده2ـ فعالیت پژوهشی
2ـ3
مقاله علمی پژوهشی
7
 
 
2ـ4
مقاله علمی مروری
4
 
2ـ5
مقاله علمی ترویجی
3
 
2ـ6
مقاله كامل در مجموعه مقاله‌های كنفرانس‌های علمی معتبر
2
 
2ـ7
خلاصه مقاله در مجموعه مقاله‌های كنفرانس‌های علمی معتبر
1
5
2ـ8
مقاله علمی صدردصد مستخرج از رساله (پایان‌نامه)
1
5
2ـ9
گزارش‌های علمی طرح‌های تحقیقاتی
5
25
2ـ10
تألیف یا تصنیف كتاب
20
 
2ـ11
تجدید چاپ كتاب تألیفی یا تصنیفی
3
9
2ـ12
بررسی و نقد و ویرایش علمی كتاب
2
8
2ـ13
تصحیح انتقادی كتاب معتبر
10
20
2ـ14
سرپرستی پروژه پایان‌نامه كارشناسی ارشد
3
25
2ـ15
سرپرستی پروژه پایان‌نامه دكتری تخصصی
8
 
2ـ16
ترجمه كتاب برای رشته‌های خاص علوم انسانی
10
 
ماده3ـ فعالیت‌های علمی ـ اجرایی
3ـ1
ترجمه كتاب
12
 
 
3ـ2
ترجمه كامل یك مقاله علمی
5%
3
3ـ3
تدوین و تألیف جزوه درسی
2
4
3ـ4
برپایی نمایشگاه‌های پژوهشی
2
6
3ـ5
همكاری در امور اجرایی مؤسسه
12/سال
30
3ـ7
فعالیت در كمیته‌های داخل و خارج از مؤسسه
5
15
3ـ8
سایر خدمات
5
10
3ـ9
زبان خارجی دوم و سوم
3
6