مقدمه
در راستای فعال‌تر ساختن گروه‌های پژوهشی و گسترش کمّی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه، تقویت روحیه پژوهش گروهی و زمینه‌سازی برای تولید علم و نظریه‌پردازی، کارگروه‌های پژوهشی معاونت پژوهشی طبق آیین‌نامه ذیل تأسیس می‌گردد.

بخش اول: کلیات
ماده یک: تعریف
کارگروه، حلقه‌ای پژوهشی است که متناسب با رشته‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسه امام خمینی(ره) و در چارچوب مقررات مؤسسه و مواد این آیین‌نامه و در راستای اهداف گروه‌های علمی با روی‌کرد پژوهش گروهی به پاسخ‌گویی نیازهای علمی می‌پردازد.

ماده دو: اهداف
1. فعال‌سازی بیشتر گروه‌های پژوهشی؛
2. گسترش و تقویت پژوهش‌های گروهی؛
3. ارتقای اتقان علمی پژوهش‌ها در بستر تفکر جمعی؛
4. تحقق بخشیدن به اولویت‌های پژوهشی؛
5. هدفمند کردن تربیت پژوهش‌گران در دوره‌های کارورزی ترجمه و تحقیق؛
6. زمینه‌سازی جهت برگزاری بهتر و پرمحتواتر همایش‌ها و نشست‌های علمی؛
7. تولید محتوا و آثار پژوهشی جهت چاپ و نشر.
ماده سه: سیاست‌ها
1. به‌کارگیری، تقویت و توسعه ظرفیت‌ها و استعدادهای علمی ـ تحقیقی فارغ‌التحصیلان مؤسسه و مراکز دیگر؛
2. توجه ویژه به پژوهش‌های بنیادی؛
3. تأکید بر اندیشه‌های ناب اسلامی و آرمان‌های علمی انقلاب اسلامی؛
4. اهتمام به تحقق بخشیدن به بندهای 1، 5، و 6 سند چشم انداز و بند 5 خط‌مشی‌های مندرج در سند چشم انداز ده ساله مؤسسه؛
5. کمک به ساماندهی موضوعات پایان‌نامه‌ها در راستای اولویت‌های پژوهشی؛
6. جهت‌گیری در مسیر تولید علم و نظریه‌پردازی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اسلامی.

بخش دوم: ساختار اجرایی و فرآیند فعالیت‌های کارگروه
ماده چهار: شرایط تأسیس کارگروه‌ها
1. هدف و عنوان کارگروه باید منطبق بر نیازهای اساسی مؤسسه در یکی از زمینه‌های بنیادی یا کاربردی باشد؛
2. پیشنهاد تأسیس کارگروه منوط به تصویب اولیه آن در شورای علمی گروه پژوهشی مرتبط می‌باشد؛
تبصره 1: فارغ‌التحصیلان مؤسسه بر اساس اولویت‌های پژوهشی می‌توانند کارگروهی را با موضوع مشخص به گروه آموزشی و پژوهشی مرتبط پیشنهاد دهند.
تبصره 2: معاونت پژوهش در صورت نیاز، می‌تواند پیشنهاد تأسیس کارگروه را به گروه مربوطه ارائه نماید و گروه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پاسخ خود را به معاونت ارائه کند.
3. تصویب کارگروه‌ها منوط به ارائه طرح اجمالی تحقیق و سپس تصویب آن در هیئت رئیسه می‌باشد؛
4. انعقاد قرارداد با اعضای کارگروه پس از دریافت مصوبه از هیئت رئیسه مؤسسه خواهد بود.
5. تأسیس کارگروه مشروط به عضویت حداقل 5 نفر است.
6. اعضای کارگروه موظفند حداکثر تا 3 ماه پس از تصویب طرح اجمالی در هیئت رئیسه، طرح تفصیلی خود را ارائه نمایند.
7. طرح کلان کارگروه‌ها، پس از تصویب در شورای علمی گروه مرتبط، باید در شورای سیاست‌گذاری پژوهش به تصویب برسد.

ماده پنج: ارکان کارگروه
ارکان کارگروه عبارتند از:
1. مدیر کارگروه؛ 2. دبیر کارگروه؛ 3. اعضای کارگروه.
مدیر کارگروه شخصیتی علمی است که به پیشنهاد مدیر گروه مربوطه و تأیید معاونت پژوهش و تصویب هیئت رئیسه مؤسسه تعیین می‌گردد.
دبیر کارگروه توسط مدیر کارگروه و از میان اعضا برای سازماندهی امور اجرایی و پیگیری فعالیت‌های کارگروه تعیین می‌گردد.
اعضای کارگروه محققان بالفعلی هستند که توسط مدیر گروه تعیین می‌گردند.

ماده شش: وظایف مدیر علمی کارگروه
1. معرفی اعضا و دبیر کارگروه؛
2. برگزاری و اداره جلسه کارگروه‌ها؛
3. تهیه طرح پژوهشی با همکاری اعضا؛
4. هدایت و نظارت محتوایی طرح‌های پژوهشی کارگروه؛
5. انتخاب و معرفی نمایندگان کارگروه برای شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی؛
6. مسئولیت طرح، محتوای تولید شده و سایر فعالیت‌های پژوهشی کارگروه.

ماده هفت: وظایف دبیر کارگروه
1. پیگیری تشکیل جلسات کارگروه؛
2. پیگیری اجرای مصوبات کارگروه؛
3. تهیه صورت‌جلسه از جلسات کارگروه و ارائه آن به مدیر علمی کارگروه و اداره کارگروه‌ها؛
4. شناسایی موانع و مشکلات در انجام فعالیت‌های اعضا و نیازهای پژوهشی پژوهش‌گران و ارائه راه‌کارهای اصلاحی با همفکری اعضای کارگروه به اداره کارگروه‌ها؛
5. همکاری با مدیریت امور پژوهشی در دعوت از افراد و شخصیت‌های علمی برای شرکت در نشست‌های علمی داخلی؛
6. انجام وظایف محوله از سوی مدیر علمی و مدیریت امور پژوهشی.

ماده هشت: وظایف اعضای کارگروه‌ها
1. مشارکت در همه برنامه‌های کارگروه؛
2. فعالیت پژوهشی مورد تأیید مدیر علمی کارگروه به صورت ماهیانه حداقل 60 ساعت؛
3. انجام وظایف محوله از سوی مدیر علمی کارگروه.

ماده نه: شرایط عضویت در کارگروه
1. تعهد نسبت به قوانین و مقررات کارگروه‌ها؛
2. داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد در گرایش مرتبط با طرح‌های کارگروه؛
تبصره 1: اولویت در پذیرش با پژوهش‌گران، فارغ‌التحصیلان و دانش‌پژوهانی است که دوره کارورزی تحقیق و ترجمه را گذرانده‌اند و یا دارای پژوهش مرتبط با موضوع باشند.
تبصره 2: در موارد خاص مدیر علمی کارگروه می‌تواند حداکثر تا 20 درصد اعضای کارگروه، افراد فاقد مدرک کارشناسی ارشد را در کارگروه به کارگیرد.
3. احراز توانایی متقاضی برای انجام امور پژوهشی توسط مدیر کارگروه؛
4. عدم عضویت در بیش از دو کارگروه.

ماده ده: فعالیت‌های کارگروه
1. فعالیت‌های جاری کارگروه عبارت است از تهیه متون درسی، متون کمک درسی، متون پژوهشی، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و شرکت در مجامع علمی؛
2. پس از تحقیق هر بخش از کلان‌پروژه توسط محقق مربوط، باید مباحث در کارگروه مورد ارزیابی و نقادی قرار گیرد؛
3. تبصره: میزان صفحات هر عضو از اعضای کارگروه باید در طرح تفصیلی مشخص شود.
4. آثار خروجی کارگروه زیرنظر مدیر علمی کارگروه عرضه خواهد شد و حقوق مادی و معنوی پژوهش‌گران محفوظ خواهد بود؛
5. پس از تصویب طرح کارگروه، مدیریت امور پژوهشی باید کلان پروژه کارگروه را بر اساس زمان‌بندی مصوب به مدیریت تدوین متون و سایر بخش‌های مرتبط ابلاغ نماید؛
6. اداره کارگروه‌ها موظف است با همکاری سایر بخش‌های مرتبط، گزارشی تفصیلی از روند فعالیت‌های کارگروه به مدیریت امور پژوهشی و گروه مربوطه ارائه نماید؛
7. هر یک از فعالیت‌های کارگروه (تدوین متن، ارائه نشست، برگزاری همایش و...) بر اساس مقررات مربوط به همان حوزه صورت خواهد گرفت.

ماده یازده: امتیازات و تسهیلات
1. برای هر یک از اعضای کارگروه که طرح خود را با موفقیت در قالب کارگروه به پایان برسانند از طرف معاون پژوهش،گواهی اتمام دوره صادر می‌شود؛
2. اعضای دارای مدرک دکتری یا دانشجویان دکتری که آزمون جامع را با موفقیت گذرانده‌اند در صورت احراز شرایط به عنوان عضو هیئت علمی گروه مربوط جذب خواهند شد؛
3. اداره، مدیریت و عضویت در کارگروه از سوی اعضای هیئت علمی مؤسسه نیز در اعطای پایه و ارتقای رتبه تأثیر گذار خواهد بود؛
4. هرکارگروه می‌تواند به تدریج با توجه به امکانات و اختیارات معاونت پژوهش منابع مورد نیاز خود را برای تشکیل کتابخانه تخصصی خریداری کند؛
تبصره: امکانات اداری که برای هر کارگروه تهیه می‌شود پس از پایان دوره به اداره کارگروه‌های پژوهشی انتقال می‌یابد.
5. حق مدیریت مدیر کارگروه و ساعات موظفی اعضای کارگروه که بنا به تشخیص مدیر کارگروه در جلسات یا امور اجرایی صرف می‌شود به صورت ماهیانه محاسبه و پرداخت می‌گردد؛
تبصره: دبیر کارگروه ماهیانه تا سقف 10 ساعت حق‌الزحمه اجرایی دارد.
6. پرداخت حق‌الزحمه اعضای کارگروه‌ها پس از تصویب طرح به صورت صفحه‌ای و بر اساس فهرست پرداختی‌های مصوب موسسه می‌باشد؛
تبصره: حق‌الزحمه جلسات نقد و ارزیابی گروهی در حین تدوین متن بر اساس حق‌الجلسه خواهد بود.
7. در دوره مطالعات گروهی قبل از تصویب طرح، پرداخت حق‌الزحمه اعضای کارگروه به صورت ساعتی و بر اساس فهرست پرداختی‌های ذیل می‌باشد:
الف) اعضای هیئت علمی در صورتی که خارج از ساعات موظفی خود در کارگروه فعالیت داشته باشند بر اساس یک پنجاهم دو ردیف اول حکم هیئت علمی آنان؛
ب) دانشجویان مقطع دکتری و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد که فعالیت‌های پژوهشی برجسته دارند 80٪ از یک پنجاهم جمع دو ردیف اول حکم مربی پایه اول برای هر ساعت کار؛
ج) فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد بدون سابقه پژوهشی، دانشجویان کارشناسی ارشد وافراد فاقد مدرک کارشناسی ارشد 70٪ از یک پنجاهم جمع دو ردیف اول حکم مربی پایه اول.
8. حداكثر سقف ساعتی كه هر عضو كارگروه در قالب مطالعه و یا جلسه برای مشاركت در تدوین كلان پروژه صرف می‌نماید 100 ساعت می‌باشد؛
تبصره: در صورت ضرورت و اقتضای موضوع كلان‌پروژه، به پیشنهاد مدیر كارگروه و موافقت معاون پژوهش، حجم ساعت تا 150 ساعت قابل افزایش است.
9. پرداخت حق‌الزحمه ساعات صرف شده بر اساس آیین‌نامه كارگروه‌ها و البته پس از ارائه كلان‌پروژه و تصویب آن صورت می‌پذیرد.
تبصره: تا سقف 50 ساعت در صورت صلاح‌دید و با مسئولیت مدیر کارگروه به صورت پیش‌پرداخت (پس از عقد قرار داد با محقق كارگروه) قابل پرداخت خواهد بود.
10. اعضای كارگروه در صورتی كه برای آشنایی با موضوع و ابعاد آن نیازمند طی دوره كارورزی باشند، حداكثر ظرف مدت یك ترم باید این دوره را طی نمایند و پرداخت آنها به صورت ساعتی و از سرفصل كارورزی با مبالغ مصوب آن صورت می‌گیرد.
تبصره: تشخیص ضرورت گذراندن این دوره، به عهده مدیر كارگروه خواهد بود.

ماده دوازده: انحلال
در موارد زیر ادامه فعالیت کارگروه یا انحلال آن در شورای سیاست‌گذاری پژوهش بررسی خواهد شد:
الف) در صورت تخلف از تعهدات، مقررات، اهداف و سیاست‌های مندرج در این آیین‌نامه.
ب) ناتوانی در انجام وظایف.

این آیین‌نامه در دو بخش و 12 ماده و 11 تبصره در تاریخ 9/ 6/ 1387 به تصویب هیئت رئیسه رسید و در تاریخ 2/ 2/ 1388  و 6/ 8/ 1388  در شورای سیاست‌گذاری پژوهش اصلاح و تکمیل شد.