مقدمه
به منظور تعیین خط مشی کلیِ نحوه پذیرش، تولید و چاپ آثار قابل نشر و سرعت بخشیدن به روند بررسی، کارشناسی و ارزیابی آثار تدوین‌شده مرتبط با سیاست‌های اصولی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تشکیل شورای کتاب امری ضروری است. این آیین‌نامه ساختار شورای کتاب و وظایف اعضای آن را مشخص می‌کند.

بخش اول: کلیات
ماده یک: شورای کتاب عالی‌ترین نهادی است که متکفل سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره نشر آثار علمی در مؤسسه می‌باشد.
ماده دو: اهداف تشکیل شورای کتاب عبارت است از:
11. حفظ و حراست از هویت علمی مؤسسه و ارتقاء آن؛
12. تأیید آثار علمی (پژوهش، تألیفی، ترجمه‌ای،...) جهت چاپ و نشر؛
13. سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط برای نشر آثار؛
14. هماهنگی میان مدیریت تدوین متون و انتشارات.

بخش دوم: ساختار شورای کتاب
ماده سه: ارکان شورا:
1. معاون پژوهش به عنوان رئیس شورا؛
2. مدیر تدوین متون به عنوان دبیر شورا؛
3. مدیر انتشارات؛
4. نماینده ریاست مؤسسه؛
5. یک نفر مدعو عضو هیئت علمی؛
6. کارشناس چاپ و نشر(بدون حق رأی) که با معرفی مدیر انتشارات تعیین می‌شود.
تبصره: در موارد خاص به تشخیص رئیس شورای کتاب، مدیر یا دبیر پژوهشی گروه علمی مرتبط با اثر یا کارشناس مسئول شورای کتاب به جلسه دعوت می‌شود.
الف) رئیس شورا
ماده چهار: وظایف رئیس شورا:
1. ابلاغ راهبردهای تعیین شده از سوی ریاست مؤسسه در حوزه چاپ و نشر به اعضای شورای کتاب؛
2. تعیین اولویت‌های نشر آثار پژوهشی مؤسسه بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغ شده از طرف هیئت رئیسه؛
3. ابلاغ وظایف دبیر و اعضای شورا؛
4. شناسایی موانع و محدودیت‌های موجود در زمینه انتشار آثار پژوهشی و ارایه راه‌کارهای اصلاحی لازم به مراجع ذی‌صلاح؛
5. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای کتاب.
ب) دبیر شورا
ماده پنج: وظایف دبیر شورا:
1. تشکیل جلسات شورای کتاب و اطلاع‌رسانی دقیق زمان، مکان و دستور جلسه به اعضای شورا با هماهنگی رئیس شورا؛
2. اداره جلسات شورا؛
3. تنظیم صورت‌جلسه و ابلاغ آن به اعضای شورا و واحدهای مربوط؛
4. پیگیری اجرای مصوبات شورا؛
5. اطلاع‌رسانی مناسب به اعضای شورا درباره آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات پژوهشی مؤسسه؛
6. پیشنهاد رده اثر به شورای کتاب؛
7. شرکت در جلسات مرتبط با شورای کتاب؛
8. دعوت از صاحب اثر و سایر افرادی که استماع نظرات آنان برای شورای کتاب مفید است؛
9. انجام مأموریت‌های محوله از سوی رئیس شورا.
ماده شش: امور اجرایی شورای کتاب در دبیرخانه شورای کتاب و با مسئولیت دبیر شورای کتاب و با اختیارات مستقل سازماندهی می‌شود. (جداگانه شیوه‌نامه مستقلی برای دبیرخانه تدوین می‌گردد).
تبصره: رئیس شورا می‌تواند در صورت نیاز کارمندی را بصورت تمام‌وقت یا پاره وقت به کار گیرد.
ماده هفت: وظایف شورا:
1. بررسی و تأیید انطباق موضوع و محتوای کتاب با اهداف مؤسسه؛
2. تعیین اولویت‌های چاپ کتاب با توجه به نیازها؛
3. تعیین داور ارزیاب برای آثار پژوهشی مصوب برای چاپ، در صورت لزوم؛
4. تصمیم‌گیری نهایی درباره چاپ اثر (به نام مؤسسه، انتشارات یا سایر مراکز)؛
5. تصمیم‌گیری در مورد چاپ مشترک با سایر ناشران؛
6. تصویب رده اثر طبق مقررات؛
7. بررسی و تصمیم‌گیری در مورد اعتراض صاحب اثر به انتشارات، معاونت پژوهش یا گروه مربوط.

بخش سوم: تذکرات درباره پذیرش اثر
الف) تعهدات مؤلف
ماده هشت: مؤلف موظف است نظر کارشناسی شورای کتاب و ارزیابی گروه مربوط را به صورت کامل تأمین کند.
ماده نه: مؤلف می‌تواند مقالات استخراج شده از اثر چاپ شده را در نشریات مؤسسه به چاپ برساند، مشروط بر آن که نام کتاب و ناشر را قید نماید.
تبصره: در صورتی که نشریات مؤسسه اقدام به چاپ مقاله ننمایند، مؤلف پس از ادای حقوق مادی و معنوی مؤسسه می‌تواند مقاله خود را در سایر نشریات منتشر نماید.
ب) گردش کار
ماده ده: آثار پژوهشی یا پایان‌نامه‌های تدوین شده پس از ارزیابی و تأیید نهایی گروه به شورای کتاب ارسال می‌گردد.
ماده یازده: گروه مربوط موظف است اثر ارسالی را بر اساس شیوه‌نامه مربوط ارزیابی نماید.
ماده دوازده: پایان‌نامه و یا اثر پژوهشی صرفاً بعد از به‌دست آوردن حد نصاب لازم از امتیازات ارزیابان و اعمال اصلاحات برای چاپ پذیرفته می‌شود.
تبصره: در صورت اختلاف نظر میان کارشناسان گروه، مرجع نهایی شورای علمی گروه می‌باشد.
ماده سیزده: در صورت عدم موافقت با چاپ کتاب یا پایان‌نامه‌ای که در مؤسسه تدوین شده است، مؤلف می‌تواند ناشر دیگری را جهت عقد قرارداد با معاونت پژوهش معرفی کند.
تبصره 1: در صورت تصمیم مؤلف برای نشر عین همان اثر در انتشارات دیگر، پس از عقد قرارداد ناشر دیگر با معاونت پژوهش، بر اساس شیوه‌نامه پرداخت حق‌التألیف، سهم مؤلف داده می‌شود.
تبصره 2: در صورت تغییرِ دست کم 30 درصد پایان‌نامه و یا اثر پژوهشی توسط مؤلف، مؤسسه حقی در سود حاصل از انتشار اثر در خارج مؤسسه نخواهد داشت.
ماده چهارده: شورای کتاب می‌تواند از چاپ و نشر پایان‌نامه تدوین‌شده یا اثر پژوهشی متعلق به مؤسسه، مطلقاً جلوگیری نماید.
ماده پانزده: قوانین و ضوابط مربوط به روابط میان دبیرخانه شورای کتاب و انتشارات مؤسسه در شیوه‌نامه دبیرخانه لحاظ می‌گردد.

این آیین‌نامه با 15 ماده و 6 تبصره در تاریخ 17/ 12/ 1388 به تصویب هیئت مدیره انتشارات رسید.