ماده یک: تعریف: دبیر اجرایی انجام کارهای اجرایی گروه را بر عهده دارد.
ماده دو: دبیر اجرایی از بین فارغ‌التحصیلان یا دانش‌پژوهان دوره کارشناسی یا ارشد از سوی مدیر گروه به مدت یک سال انتخاب و به معاونت آموزش معرفی می‌شود. تمدید مدت مذکور بلامانع است.

تبصره: دبیر اجرایی گروه می‌بایست توانایی کار با رایانه و آگاهی نسبت به امور دفتری را داشته باشد.
ماده سه: میزان حقوق و دستمزد دبیر اجرایی تابع قوانین پرداخت پروژه‌ای می‌باشد.
ماده چهار: دبیر اجرایی موظف است روزی دو ساعت مفید و حداکثر 60 ساعت در ماه در محل گروه حاضر باشد.
ماده پنج: وظایف دبیر اجرایی به شرح ذیل است:
1. تهیه دستور كار جلسات، ارسال آن به اعضاء، برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورای علمی گروه با هماهنگی مدیرگروه؛
2. حضور منظم و مشخص در دفتر گروه و پاسخ‌گویی به مراجعه کنندگان؛
3. ثبت نامه‌های ارسالی و دریافتی مربوط به گروه؛
4. تنظیم صورت‌جلسات شورای علمی گروه و ارسال به اعضای شورا با هماهنگی دبیران آموزشی و پژوهشی؛
5. ارسال مصوبات شورای علمی به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مربوط و پیگیری آن با هماهنگی دبیران آموزشی و پژوهشی؛
6. تنظیم روابط دانش‌پژوهان با مدیر و دبیران گروه؛
7. پیگیری مسائل مربوط به همایش‌ها و نشست‌های علمی مرتبط با گروه، با هماهنگی مدیر و دبیر پژوهشی گروه؛
تبصره: در صورت تشخیص دبیر علمی همایش، معاونت پژوهش قراردادی جداگانه با دبیر اجرایی گروه برای پیگیری مسائل همایش منعقد خواهد کرد.
8. هماهنگی جهت برگزاری منظم جلسات مدیر و دبیران گروه با دانش‌پژوهان؛
9. اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌های گروه به معاونت‌های ذی‌ربط پس از هماهنگی با مدیر و دبیران گروه؛
10. پیگیری برگزاری اردوها و سفرهای علمی گروه با هماهنگی دبیر آموزشی؛
11. به روزرسانی اطلاعات گروه در پایگاه‌های اطلاع رسانی مؤسسه با هماهنگی دبیران گروه؛
12. انجام وظایف محوله از سوی مدیران و دبیران آموزشی و پژوهشی گروه.

این آیین‌نامه با پنج ماده و دو تبصره در تاریخ 26/2/1389 به تصویب هیئت رئیسه رسید.