مقدمه

یکی از راه‌های ارتقاء و گسترش سطح پژوهشی، تعامل فکری و دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی، شرکت در همایش‌های پژوهشی است. لزوم بهره‌گیری هرچه بیشتر و بهتر و استفاده بهینه از فرصت‌ها، امکانات و ظرفیت‌ها در این زمینه، داشتن آیین‌نامه‌ای جامع را ایجاب می‌کند. از این‌رو معاونت پژوهشی مؤسسه آنچه در پی می‌آید را به عنوان «آیین‌نامه نحوه و شرایط شرکت در همایش‌های داخل کشور» ارائه می‌نماید.
ماده یک: مراد از همایش، هرگونه گردهمایی علمی پژوهشی است که از سوی یک نهاد رسمی معتبر برگزار شود.
ماده دو: اهداف شرکت در همایش‌ها عبارتند از:
1. ارتقای سطح علمی اعضای هیئت علمی و پژوهش‌گران؛
2. آگاهی از یافته‌های جدید در حوزه علوم انسانی و اسلامی؛
3. معرفی توان‌مندی‌ها و انعکاس دستاوردهای پژوهشی مؤسسه به دانشگاه‌ها و مراکز علمی؛
4. آشنایی و تعامل با پژوهش‌گران و اساتید؛
5. بسترسازی جهت تعامل بیشتر مؤسسه با مراکز علمی، حوزوی و دانشگاهی.
ماده سه: همایش باید:
1. دارای کمیته علمی باشد؛
2. سطح و اعتبار همایش مورد تأیید معاونت پژوهش مؤسسه باشد؛
3. شرکت در همایش، با سیاست‌های کلی مؤسسه هماهنگ باشد و خدشه‌ای به فعالیت‌های گروه وارد نکند.


شرکت در همایش با ارائه مقاله
ماده چهار: متقاضی شرکت در همایش باید عضو هیئت علمی، همکار علمی یا پژوهش‌گر فعال مؤسسه باشد و صلاحیت علمی وی در خصوص موضوع همایش به تأیید گروه مربوط رسیده باشد.
تبصره: در موارد خاص با پیشنهاد گروه و تأیید معاونت پژوهش، دانش‌پژوهان نیز می‌توانند در همایش شرکت نمایند.
ماده پنج: متقاضی نباید مقاله را قبلاً در هیچ نشریه یا همایشی ارائه یا چاپ کرده باشد.
تبصره: در موارد خاص، به تشخیص معاونت پژوهش، مقالاتی که قبلاً در همایش‌های دیگر ارائه شده، قابل ارائه می‌باشد.
ماده شش: محتوای مقاله باید به تأیید گروه مربوط برسد.
ماده هفت: متقاضی باید نام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در مقاله به عنوان محل کار یا محل تحصیل ذکر کند.
ماده هشت: تمام مراحل شرکت در همایش از طریق اداره همایش‌ها و نشست‌ها (که از این پس اداره همایش‌ها خوانده می‌شود) انجام می‌شود.

شرکت در همایش بدون ارائه مقاله
ماده نه: متقاضی شرکت در همایش باید عضو هیئت علمی، همکار علمی، پژوهش‌گر یا دانش‌پژوه دکتری یا کارشناسی ارشد باشد که به تأیید گروه مربوط رسیده باشد.
ماده ده: احراز تناسب همایش با حوزه تخصصی فرد متقاضی، بر عهده گروه مربوط است.
ماده یازده: تمام مراحل شرکت در همایش از طریق اداره همایش‌ها انجام می‌شود.

امتیازات و تسهیلات
ماده دوازده: شرکت‌کنندگان در همایش از امتیازات ذیل بهره‌مند می‌شوند:
1. هدایا و پاداش احتمالی حاصل از شرکت در همایش به شرکت‌کننده اختصاص می‌یابد.
2. در صورتی که محقق مقاله را در ساعت مؤظفی مؤسسه تدوین کرده باشد، حق‌الزحمه دریافتی از همایش به مؤسسه عودت داده می‌شود.
3. اگر متقاضی هیئت علمی یا همکار علمی باشد، می‌تواند حداکثر 100 ساعت از ساعات موظفی خود را برای تدوین مقاله اختصاص دهد.
تبصره: میزان ساعات فوق در موارد خاص با تأیید کمیته علمی همایش و یا مدیر گروه تا 150 ساعت قابل افزایش است.
4. ارائه مقاله در همایش‌ها، یکی از شاخص‌های ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی و همکاران علمی به شمار می‌آید.
ماده سیزده: شرکت‌کنندگان در همایش‌های خارج از مؤسسه از تسهیلات ذیل بهره‌مند می‌شوند:
1. حق ثبت‌نام؛
2. حق بیمه؛
3. هزینه سفر؛
4. هزینه اقامت؛
5. حق مأموریت.
ماده چهارده: شرکت‌کننده مؤظف است گزارش علمی (بر اساس فرم مربوط اداره همایش‌ها) همایش را به معاونت پژوهش و گروه مربوط ارائه کند.
ماده پانزده: شرکت‌کنندگان در همایش‌های خارج مؤسسه (بدون ارائه مقاله) در صورتی که غیر از اعضای هیئت علمی و همکار علمی باشند، به میزان حداکثر 10ساعت کاری در هر روز متناسب با رتبه علمی پژوهشی متقاضی و بر اساس اشل پرداخت معاونت پژوهش مؤسسه، از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.

این آیین‌نامه با 15 ماده و 3 تبصره در تاریخ 13/ 3/ 1388 به تصویب شورای سیاست‌گذاری معاونت پژوهش رسید و از همین تاریخ لازم الاجراست.