آیین‌نامه تدوین متون درسی غیرحضوری

 

مؤلف كتاب درسی، ابتدا چارچوب كلی كتاب درسی را طراحی می‌كند و سپس به ساماندهی محتوای كتاب می‌پردازد.
فصل نخست آیین‌نامه تدوین متون غیرحضوری با رویکردی عام به این مباحث در حوزه متون آموزشی غیرحضوری می‌پردازد. در فصل دوم با روی‌کردی خاص که موسوم به «آموزش برنامه‌ای» است و از شیوه‌های موفق در امر آموزش غیرحضوری است اصول کاربردی نگارش متون تبیین می‌شود.
این آیین‌نامه در 40 صفحه توسط اداره متون درسی مدیریت تدوین متون معاونت پژوهش تنظیم شده است که در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت پژوهش در بخش آیین‌نامه‌ها در دسترس می‌باشد.