تذکر:‌ فرم زیر صرفاً جهت معرفی گزینه‌های مربوط به فرم برگزاری همایش با فراخوان است. جهت تکمیل این فرم باید به اداره همایش‌های مؤسسه امام خمینی (ره) مراجعه شود.


 

 

معاونت پژوهش
مدیریت امور پژوهشی
برگه درخواست برگزاری همایش بدون فراخوان

عنوان همایش

زمان برگزاری: روز              مورخ :  /  /  

تبیین ضرورت و هدف همایش
 

سخنرانی / ارائه مقاله
 

اعضای میزگرد
 

معرفی افراد جهت دعوت به همایش
 

مراکزی که باید دعوت شوند
 

سایر موارد
 

 دبیر همایش                            اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی               مدیر امور پژوهشی