تذکر:‌ فرم زیر صرفاً جهت معرفی گزینه‌های مربوط به فرم برگزاری همایش با فراخوان است. جهت تکمیل این فرم باید به اداره همایش‌های مؤسسه امام خمینی (ره) مراجعه شود.


 

 

معاونت پژوهش
مدیریت امور پژوهشی
برگه درخواست برگزاری همایش با فراخوان

الف) شناسنامه همایش

1. عنوان همایش:

2. پیشنهاد کننده:

3. برگزار کننده:

4. پیشنهاد مجری همایش:

5. پیشنهاد سخنران افتتاحیه و اختتامیه :

6. اعضای کمیته علمی همایش:

 

 

7. دبیر علمی همایش:

8. زمان پیشنهادی برگزاری همایش:

ب) فراخوان همایش

1. متن فراخوان همایش:

 

 

 

2. معرفی افراد جهت دعوت برای نوشتن مقالات O (لیست افراد با رتبه علمی و تلفن تماس پیوست شود)

3. معرفی افراد جهت دعوت در همایش O تعداد :............ (لیست به پیوست ارسال شود)

4. تعداد تقریبی شرکت‌کنندگان:

5. متن دعوت‌نامه، نوع پاکت و برگه خلاصه مقالات:

 

 

6. پیشنهاد جهت نوع تبلیغات: پوستر......... عدد / تراکت......... عدد / بوم........ عدد / پارچه نویسی......... عدد

7. مکان‌های خاص جهت تبلیغات: O نام ببرید:

 

 

8. زیرنویس : O تعداد.................

9- مصاحبه با رسانه‌ها : O

ج)بررسی مقالات

1. مدت زمان تعیین شده جهت نوشتن مقالات:

2. ارزیابان مقالات:

 

 

د) اجرای همایش

1. اعلام کامل برنامه همایش یک هفته قبل از اجرای همایش همراه با تقسیم‌بندی دقیق زمان

2. نمایشگاه فروش کتاب در حاشیه همایش: O (توضیحات به پیوست ارسال شود)

3. عنوان میزگرد:

4. مجری علمی و اعضای شرکت‌کننده در میزگرد:

 

 

5. امکانات صوتی و تصویری مورد نیاز:

ضبط صوتی O ضبط تصویریO  ویدئوپروژکتور O

6. دکور پشت صحنه:O

7. آویز:O

8. پارچه نویسی: O تعداد..........

9. پیشنهاد پذیرایی بین جلسات: چای و شیرینی O ساندیس و کلوچه O میوه و نوع آن O....................

سایر موارد:...............................

10. پیشنهاد محل پذیرایی: سالن همایش O   حیاط مؤسسه O

11. پیشنهاد نوع غذا: کوبیده O مرغ O جوجه O چلوخورشت O

       ماست O سالاد O دوغ O

12. نیاز به مکان (مؤسسه ـ هتل) جهت اسکان شب برای افراد خاصی از مهمانان: O

تعداد افراد و میزان سکونت را دقیقاً مشخص فرمایید:

 

 

 

 

 دبیر اجرایی همایش             اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی                   مدیر امور پژوهشی