تذکر:‌ فرم زیر صرفاً جهت معرفی گزینه‌های مربوط به طرح کارگروهی است و برای تکمیل این فرم باید به اداره کارگروه‌های مؤسسه امام خمینی (ره) مراجعه شود.

 


 

 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
معاونت پژوهش
مدیریت امور پژوهشی
 
 
 
طرح تحقیق کارگروهی
عنوان طرح جامع:......................................................................................
● شماره رهگیری طرح جامع:
● گروه آموزشی و پژوهشی مربوط:
 


عنوان طرح‌های فرعی:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
● شماره رهگیری طرح‌های فرعی:......................................................................................
 
 
 
 
 

1. اطلاعات طرح جامع کارگروه
1ـ1. نام و نام‌خانوادگی مدیر کارگروه:
.....................................................................................................................................
2ـ1. نام و نام‌خانوادگی اعضای کارگروه:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3ـ1. درجه و سوابق علمی (آموزشی، پژوهشی و اجرایی) مدیر کارگروه:
درجه تحصیلی
رشته تحصیلی و تخصصی
دانشگاه
كشور
سال دریافت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توضیحات:..................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4ـ1. شرح مختصر طرح جامع کارگروه (طرح مسئله، ضرورت، هدف، روش، قلمرو، زمان اجراء):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5ـ1. پیش‌نیازهای علمی و مهارتی لازم برای اعضاء جهت اجرای طرح:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6ـ1. شرح معیار و چگونگی تجزیه طرح جامع به طرح‌های فرعی (معیارهای متصور، معیار برگزیده و دلیل گزینش آن):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7ـ1. فهرست نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای اجرای طرح جامع:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8ـ1. فعالیت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح جامع (شرکت در کلاس، مطالعه، مباحثه، فیش‌برداری و...):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9ـ1. نحوه نظارت مدیر طرح جامع بر اجرای طرح‌های فرعی:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
10ـ1. نحوه ارائه یافته‌های تحقیق (برگزاری نشست و/یا همایش، انتشار کتاب و/یا مقاله و...):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
 
 

 
2. اطلاعات طرح فرعی کارگروه
ـ عنوان طرح فرعی:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- شماره رهگیری:.....................................................................................................
قسمت اول ـ اطلاعات مربوط به عضو کارگروه (: مجری)
1ـ2. نام و نام‌خانوادگی مجری (مجریان) طرح:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2ـ2. نشانی:
محل کار:
تلفن:
نشانی و تلفن منزل:
شماره حساب بانکی:
پست الکترونیکی:
3ـ2. شغل و سمت فعلی مجری (مجریان) طرح:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4ـ2. درجه و سوابق علمی (آموزشی، پژوهشی و اجرایی) مجری (مجریان) طرح:
درجه تحصیلی
رشته تحصیلی و تخصصی
دانشگاه
كشور
سال دریافت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توضیحات:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5ـ2. مشخصات همكاران اصلی:
نام و نام خانوادگی
تخصص
درجه علمی
نوع همكاری در این طرح
امضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6ـ2. فهرست پژوهش‌های قبلی:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7ـ2. سوابق آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع طرح:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8ـ2. فهرست آثار منتشر شده (کتاب، مقاله و...):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
قسمت دوم- اطلاعات مربوط به طرح پژوهشی
1ـ2. عنوان طرح پژوهشی:
الف) عنوان به فارسی:
.....................................................................................................................................
ب) عنوان به زبان انگلیسی:
.....................................................................................................................................
2ـ2. نوع پژوهش:
بنیادی5 کاربردی 5 بنیادی كاربردی 5 سایر موارد5
توضیحات:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3ـ2. تعریف مفاهیم كلیدی:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4ـ2. تاریخچه مسئله:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5ـ2. پیشینه و ضرورت انجام تحقیق:
(در بررسی آثار لازم است مشخصات کتاب‌شناختی آثار بر اساس ترتیب زیر دقیقاً ذکر شود)
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، نام اثر، (مترجم، مصحح، و محقق)، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد مجلدات.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
6ـ2. اهداف تحقیق:
الف) هدف اصلی:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ب) اهداف فرعی:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7ـ2.فوائد انجام تحقیق:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8ـ2. تبیین ارتباط طرح فرعی با طرح جامع:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9ـ2. پرسش‌های تحقیق:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
10ـ2. روش اجرای تحقیق (روش جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، نقد و بررسی و...):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
11ـ2. ملاحظات جانبی (اخلاقی، اجتماعی، سیاسی):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
12ـ2. پیش‌بینی زمان لازم برای اجرای كامل تحقیق:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
13ـ2. جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت كار:
ردیف
شرح هریك از فعالیت‌های اجرایی
تحقیق به تفكیك نوع فعالیت
طول مدت
زمان اجرا
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
...........
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
14ـ2. پیش‌بینی هزینه‌های زمانی اجرای طرح:
نوع فعالیت
تعداد افراد
میزان همکاری هر فرد
کل ساعات همکاری
توضیحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع ساعات نفر:
 
15ـ2. میزان ساعات همکاری اعضاء:
ردیف
فعالیت‌های لازم برای انجام طرح
تحقیق به تفكیك نوع فعالیت‌ها
میزان ساعات
به ازای هر عضو
مراحل انجام طرح
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
...........
1
مطالعه در هفته
 
 
 
 
 
2
شرکت در جلسه گروه
 
 
 
 
 
3
مباحثه در هفته
 
 
 
 
 
4
شرکت در کلاس
 
 
 
 
 
5
جمع ساعات همکاری
 
 
 
 
 
توضیحات:
.....................................................................................................................................
 
 
16ـ2. پیش‌بینی نتایج و یافته‌های طرح بر اساس تعداد صفحات:
نوع فعالیت
تعداد صفحه
قالب ارائه یافته‌ها (کتاب، مقاله، و...)
توضیحات (تفکیک صفحات بر اساس مراحل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع صفحات:
 
17ـ2. پیش‌بینی نحوه انتشار یافته‌های طرح:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
18ـ2. سایر ملاحظات و پیش‌نهادها:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی مجری
تاریخ
امضاء