واحد ویرایش

نام کامل مسئول: 
آقای علیرضا تاجیك
سمت: 
سرویراستار
شماره تماس: 
025-32113437 و 025-32113439

این واحد سازمانی با همكاری تعداد زیادی از متخصصین حوزه ویرایش، بازخوانی و ... به فعالیت‌های آماده‌سازی كتاب برای انتشار می‌پردازد.

همكار این واحد سازمانی: آقای محمدحسن محرابیون محمدی می‌باشند.

شرح وظایف:

  1. نظارت بر انجام ویراستاری آثار پژوهشی؛
  2. شناسایی و معرفی نیروهای مورد نیاز واحد ویرایش به رئیس اداره؛
  3. پی‌گیری امور مربوط به ویرایش از قبیل ویراستاری، نمونه‌خوانی، مقابله، بازخوانی، کنترل بازخوانی؛
  4. اعلام اتمام مراحل ویرایش به رئیس اداره؛
  5. معرفی و پیشنهاد تهیه کتاب و نرم‌افزارهای مورد نیاز به رئیس اداره؛
  6. تقاضای حق‌الزحمه همکاران مرتبط با واحد ویرایش؛
  7. ارائه مشاوره ویراستاری به سایر بخش‌های مؤسسه؛
  8. تقاضای حق‌الزحمه همکاران مرتبط با واحد ویرایش؛
  9. ثبت ورود و خروج کارهای مربوط به واحد ویرایش در سامانه اداره تایپ و ویرایش و نمایه؛
  10. تهیه و ارائه گزارش از عملکرد واحد ویرایش به رئیس اداره؛

انجام سایر امور محوّل از سوی رئیس اداره؛

واحد ویرایش

سرویراستار
آقای علیرضا تاجیك
تماس: 025-32113437 و 025-32113439