واحد نمایه

نام کامل مسئول: 
آقای علی آقامحمدی
سمت: 
واحد نمایه
شماره تماس: 
025-32113461

این واحد سازمانی با همكاری تعداد زیادی از متخصصین حوزه نمایه‌سازی به فعالیت‌های آماده‌سازی كتاب برای انتشار می‌پردازد.

شرح وظایف:

  1. انجام امور نمایه‌سازی آثار؛

  2. ارزیابی و نظارت بر عملکرد نمایه‌سازان؛

  3. نظارت بر مراحل فرایند نمایه‌سازی به لحاظ کیفیت و زمان‌بندی انجام آن؛

  4. تقاضای حق‌الزحمه همکاران مرتبط با واحد نمایه؛

  5. ثبت ورود و خروج کارهای مربوط به واحد نمایه در سامانه اداره تایپ و ویرایش و نمایه؛

  6. اعلام اتمام مراحل نمایه‌سازی به رئیس اداره؛

  7. پیشنهاد تهیه کتب و نرم‌افزارهای نمایه‌سازی مورد نیاز؛

  8. تهیه و ارائه گزارش از عملکرد واحد نمایه به رئیس اداره؛

  9. انجام سایر امور محول از سوی رئیس اداره.

واحد نمایه

واحد نمایه
آقای علی آقامحمدی
تماس: 025-32113461