همكاری‌های مشترك

معاونت پژوهش بنا به رسالت خود كه همانا تلاش برای تولید علوم انسانی اسلامی می‌باشد و در راستای چشم‌انداز مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به منظور ارائة افكار و اندیشه‌های نوین، عمیق و مستدل اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی برای سطوح مختلف جامعه، تأمین منابع آموزشی و پژوهشی معتبر برای مراكز دانشگاهی و حوزوی در زمینة علوم انسانی ـ اسلامی، تلاش علمی و عملی در جهت وحدت حوزه و دانشگاه و اسلامی‌سازی دانشگاه، و هم‌افزایی و انتقال تجربیات مفید پژوهشی بین مراكز، همكاری با مراكز مختلف و معتبر حوزوی و دانشگاهی را سرلوحه فعالیت‌های پژوهشی خود قرار داده است.

زمینه‌های همكاری مشترك معاونت پژوهشی با سایر مراكز به شرح زیر می‌باشد:

1. اجرای طرح‌های پژوهشی مشترك؛
2. پذیرش سفارش تدوین متن و منبع درسی و طرح‌های پژوهشی؛
3. مشاركت در برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی استانی، ملی و بین‌المللی؛
4. مشاركت در برگزاری نشست‌های علمی؛
5. نقد و ارزیابی آثار پژوهشی با همكاری مراكز.

 

فهرست مراكز همكار