تذکر:‌در حال حاضر ثبت طرح‌نامه و ارزیابی آن از تنها از طریق پورتال پژوهش مؤسسه که از طریق پورتال جامع مؤسسه به آدرس www.Portal.iki.ac.ir در دسترس است، انجام می‌شود و منظور از درج فرم طرح‌نامه در این بخش،‌آشنایی با عناوین این فرم می‌باشد.


مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
معاونت پژوهش

طرح تحقیق


عنوان طرح:..........................................
مجری طرح:..........................................
تاریخ تصویب:........................................
انعقاد قرارداد:.........................................
تاریخ پایان طرح:....................................

شماره طرح:........


یادآوری چند نکته مهم
مجری طرح تعهد می‌کند کلیه حقوق مادی و معنوی (ناشی از موضوع ماده 13 قانون مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) مربوط به این طرح را برای همیشه و به هر شکل به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) واگذار کند.
مجری طرح متعهد است براساس هزینه‌های پیش‌بینی شده و در مدت زمان تعیین شده مراحل طرح را پیش برده و تحویل دهد. در غیر این‌صورت ملزم به پرداخت خسارت به مؤسسه است.
مجری طرح بدون موافقت مؤسسه حق واگذاری طرح را به دیگری ندارد.
در صورتی که مجری طرح بخش یا بخش‌هایی از مراحل تحقیق را به انجام نرساند یا قسمتی را بیش از مقدار مصوب در طرح بدون پیشنهاد متمم و تأیید آن انجام دهد مؤسسه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه‌های مصرف شده مربوط به آن بخش طرح ندارد.
حکمیت اختلاف بین مؤسسه و مجری طرح بر عهده حکم مرضی‌الطرفین می‌باشد.
تصویب طرح در شورای سیاست‌گذاری پژوهش تعهدی برای مؤسسه و مجری طرح ایجاد نمی‌کند. تعهد طرفین پس از انعقاد قرارداد اجرای طرح بین مؤسسه و مجری طرح به وجود می‌آید.
مجری طرح موظف است همزمان با ارائه گزارش ساعات کار در هر ماه، در صورت تأخیر پروژه از زمان مصوب در هر مرحله، مشکلات و راه‌حل‌های پیشنهادی را به مدیریت تدوین متون (امور نظارت و ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی) ارائه نماید.

امضاء
نام و نام خانوادگی
تاریخ1. خلاصه اطلاعات طرح پژوهشی

1. عنوان طرح:
2. نوع طرح:* مبنایی O      راهبردی O        کاربردی O
3. هزینه کل طرح:
1. سهم مؤسسه:
2. سهم سایر مؤسسات:
4. مدت اجرای طرح (به ماه):                                  5. تعداد صفحه:
 

*مبنایی: پژوهش‌هایی عقلی که به مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی می‌پردازد و نیز کاوش‌های نقلی که مبانی یاد‌شده را بر اساس قرآن و سنت بررسی می‌کند.
راهبردی: پژوهش‌هایی است که مشتمل نظریه‌پردازی بر اساس تحقیقات مبنایی و برای نزدیک کردن آنها به مرحله کاربردی باشد.
کاربردی: پژوهشی که مشتمل بر الگوسازی و مدل‌پردازی، برای حل مسائل مطرح در علوم انسانی و اجتماعی باشد و در نهایت به ارائه راه‌کارهای اجرایی می‌انجامد.
 

2. مشخصات مجری طرح:

1. نام و نام خانوادگی:
2. نام گروه:
3. نوع همکاری: هیئت علمیO          همکار علمیO    قرداد ساعتیO         قرارداد صفحه‌ایO
4. رتبه علمی: مربیO    استادیارO        دانشیارO           استادO
آدرس منزل:........................................................................... تلفن:......................
آدرس محل کار:................................................................ تلفن:................... امضاء
5. مدارک علمی :

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی و تخصصی محل اخذ مدرک کشور سال دریافت
         
         
         

 

3. مشخصات همکاران طرح

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
رتبه علمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. آثار مهم علمی مجری طرح و همکاران
ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان اثر
نوع اثر
ناشر
تاریخ نشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. طرح‌های پژوهشی در دست اجرا یا اجرا شده در مؤسسه توسط مجری طرح یا همکاران
ردیف
عنوان طرح
مجری
نوع فعالیت
وضعیت طرح
مسئول اجرا
همکار
در دست اجرا
خاتمه یافت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. مشخصات طرح

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

6/1. معرفی اجمالی 

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

6/2. اهداف

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

 

6/3. سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

 

6/4. پیش‌فرض‌ها

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

 

6/5. فرضیه

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

 

6/6. پیشینه

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

6/7. تفاوت و امتیاز این پژوهش با پژوهش‌های پیشین

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

 

6/8. ضرورت این پژوهش با توجه به پیشینه

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

 

6/9. کلید واژه‌ها

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

 

6/10. روش پژوهش

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

 

7. فهرست عناوین (بخش، فصل، موضوع)

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

8. نتایج طرح پاسخ‌گوی چه نیازی است و در چه مواردی کاربرد دارد؟

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

9. منابع به ترتیب اولویت

عنوان
مؤلف/مترجم
ناشر/تاریخ نشر
قسمت‌های مرتبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. مراحل اجرا
ردیف
مراحل
درصد پیشرفت
مدت اجرا به ماه
درصد بودجه مورد نیاز
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
5.
 
 
 
 

 

 


 

بسمه‌تعالی
فرم ارزیابی طرح‌نامه تفصیلی تحقیق

عنوان طرح:
مجری:

لطفاً نظر خود را درباره محورهای زیر به صورت مستدل و گویا اعلام فرمائید.

الف) اهداف:

 ب) سؤال اصلی:

ج) پیش‌فرض‌ها:

د) فرضیه:

هـ) پیشینه:

و) تفاوت‌ها و امتیازها:

ز) ضرورت:

ح) روش:

ط) فهرست عناوین (چنانچه موضوعاتی از دید مجری مخفی مانده است آن را نیز مرقوم فرمایید):

ی) منابع:

ک) هزینه‌ها و مدت اجرا:

ل) انسجام قسمت‌های مختلف طرح با یکدیگر:

م) توان علمی مجری و همکاران در صورت شناخت:

ن) نظر نهایی:


نام و نام خانوادگی:
تاریخ:
امضاء