تذکر:‌در حال حاضر ثبت طرح‌نامه و ارزیابی آن از تنها از طریق پورتال پژوهش مؤسسه که از طریق پورتال جامع مؤسسه به آدرس www.Portal.iki.ac.ir در دسترس است، انجام می‌شود و منظور از درج فرم طرح‌نامه در این بخش،‌آشنایی با عناوین این فرم می‌باشد.


 

طرح‌نامه اجمالی
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
معاونت پژوهش

عنوان طرح:                                   مجری:                                      شماره طرح:
مدرك:                                 رشته تحصیلی:                                     تاریخ پیشنهاد:
گروه:                                      تلفن تماس:                                    تاریخ تصویب:

 

معرفی موضوع:
 
 
بیان ضرورت با توجه به پیشینه تحقیق:
 
 
سؤال اصلی:
 
 
فرضیه:
 
 
بیان محورهای كلی:
 
 
                                                                                                                                                                               امضاء مجری:

 

 

فرم ارزیابی طرح‌نامه اجمالی

عنوان طرح:

مجری طرح:

لطفاً نظر خود را درباره محورهای زیر به صورت مستدل و گویا اعلام فرمائید.
الف) موضوع:

ب) بیان ضرورت با توجه به پیشینه تحقیق:


ج) سوال اصلی


د) فرضیه:


هـ) محورهای كلی:


و) توانایی علمی مجری طرح (در صورت شناخت):

نظر نهایی ارزیاب:


نام و نام خانوادگی:

تاریخ
امضا