واحد طرح‌های پژوهشی

نام کامل مسئول: 
آقای مجتبي زنديه
سمت: 
واحد طرح‌های پژوهشی
شماره تماس: 
025-32113460

این واحد سازمانی مسئولیت پیگیری طرح‌های پژوهشی كه توسط اعضای محترم هیأت علمی و محققین ارائه و مورد تصویب قرار گرفته است را بر عهده دارد.

شرح وظایف:

  1. پی‌گیری مستمر انجام طرح‌های پژوهشی بر اساس زمان‌بندی؛

  2. ارائه گزارش از میزان پیشرفت طرح‌های پژوهشی؛

  3. ارائه گزارش از مشكلات طرح‌های پژوهشی به رئیس اداره تدوین متون غیردرسی؛

  4. پی‌گیری پرداخت انواع حق‌الزحمه؛

  5. بایگانی سوابق و نسخه‌های مختلف طرح‌های پژوهشی؛

  6. انجام سایر امور محوّل از سوی رئیس اداره

واحد طرح‌های پژوهشی

واحد طرح‌های پژوهشی
آقای مجتبي زنديه
تماس: 025-32113460