واحد ترجمه

نام کامل مسئول: 
آقای حامد فقیهی
سمت: 
واحد ترجمه
شماره تماس: 
025-32113401

نظر به به محتوای غنی آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی دامت بركاته و برخی دیگر از اساتید و محققان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) كه در سایر كشورها، مورد استقبال ویژه‌ای قرار گرفته است، این واحد سازمانی در خصوص پیگیری ترجمه این آثار فعالیت می‌كند.

شرح وظایف:

  1. پی‌گیری مستمر انجام طرح‌های ترجمه بر اساس زمان‌بندی؛

  2. ارائه گزارش از میزان پیشرفت طرح‌های ترجمه؛

  3. ارائه گزارش از مشكلات طرح‌های ترجمه به رئیس اداره تدوین متون غیردرسی؛

  4. پی‌گیری پرداخت انواع حق‌الزحمه؛

  5. بایگانی سوابق و نسخه‌های مختلف طرح‌های ترجمه؛

  6. انجام سایر امور محوّل از سوی رئیس اداره

واحد ترجمه

واحد ترجمه
آقای حامد فقیهی
تماس: 025-32113401