كارشناس مسئول دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش

نام کامل مسئول: 
آقای علیرضا فخاری
سمت: 
كارشناس مسئول دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش
شماره تماس: 
025-32113409

كارشناس مسئول دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش

كارشناس مسئول دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش
آقای علیرضا فخاری
تماس: 025-32113409