امام جواد عليه‌السلام فرمود: «سه چيز است که هر کس آن را مراعات کند پشيمان نگردد: 1- اجتناب از عجله، 2- مشورت کردن ، 3- توکل بر خدا در هنگام تصميم‌گيري.»
 

عنوان همايش: اولين همايش ملي سبك زندگي اسلامي

برنامه کلي برگزاري همايش: 

صوت همايش برگزار شده

برگزاري نمايشگاه شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه سبک زندگي اسلامي از 24 تا 26 بهمن

ميزگرد علمي ، نشست‌هاي تخصصي

ارائه مقالات برتر

نوع همايش: 
همايش ملي
برگزار کننده: 
معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
مراکز همکار: 
پارک علم و فناوري استان قم
مركز رشد واحدهاي فن‌آور علوم انساني
مقدمه: 

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) همايش ملي «سبک‌ زندگی اسلامی»  را ويژه دانشجويان و طلاب سراسر كشور برگزار مي‌نمايد. دانشجويان و طلاب محترم مي‌توانند با توجه به شرايط مقاله که در زير آمده است، مقالات خود را حول محورهاي همايش تدوين و به اداره همايش‌ها ارسال نمايند

نحوه تنظيم مقالات
الف) شرايط عمومي

 • مقالات تناسب کامل با محورهاي همايش يا موضوع آن داشته باشد.
 • مقالات از صبغة تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي برخوردار باشد.
 • آرا و ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در مقالات مستند و مستدل باشد و مقاله با قلمي روان و ساده نگارش يافته باشد.
 • مقالات ارسالي قبلاً در نشريات داخلي يا به عنوان بخشي از يک کتاب چاپ نشده باشد و نيز هم‌زمان براي ساير همايش‌ها و يا مجلات ارسال نشده باشد.
 • مقاله حداکثر در 30 صفحه (صفحة 300 کلمه‌اي) تنظيم شود.
 • مشخصات کامل نويسنده، نشاني پستي، نشاني صندوق الکترونيکي (Email)، شماره تلفن تماس، شماره دورنگار و مؤسسه علمي وابسته، همراه مقاله ارسال شود.

ب) نحوة تنظيم مقالات
مقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشد، يعني داراي عنوان، مشخصات نويسنده، چکيده، کليدواژه‌ها، مقدمه، بدنة اصلي، نتيجه‌گيري و فهرست منابع (در انتهاي مقاله) باشد. در تنظيم هر يک از مؤلفه‌هاي ساختاري يادشده، لازم است ويژگي‌هاي ذيل رعايت شود:

 • عنوان: عنوان مقاله گويا، رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد.
 • چکيده: چکيده فارسي در 150 کلمه تنظيم شود.
 • چکيده بايد شامل: بيان مسأله، هدف پژوهش و اشاره به چگونگي روش پژوهش و يافته‌هاي مهم پژوهش در حد اختصار باشد. در چکيده از طرح فهرست مباحث يا مرور بر آنها، ذکر ادله، ارجاع به مآخذ خودداري شود.
 • کليدواژه‌ها: شامل حداکثر هفت واژة کليدي مرتبط با محتوا که ايفاکنندة نقش نماية موضوعي مقاله باشد.
 • مقدمه: در مقدمة مقاله، مسئله بيان شود؛ به پيشينة پژوهش در مسئله اشاره شود؛ ضرورت پژوهش در مسئله بيان گردد؛ به هدف و نيز روش تحقيق اشاره شود و مفاهيم و اصطلاحات اساسي مقاله تعريف گردد.
 • بدنة اصلي: در بدنه اصلي مقاله لازم است، نکات ذيل رعايت شود:
  • الف. پيكرة مطالب در قالب محورهاي مشخص تقسيم‌بندي و سامان داده شود.
  • ب. نكات مقدماتي، مباني و پيش‌فرض‌هاي مسئله، درحد ضرورت بيان گردد.
  • ج. امانتداري در نقل قول‌ها كاملاً رعايت شود.
  • د. نقل قول‌هاي مستقيم داخل گيومه گذاشته شود و در پاورقي به مآخذ مربوط مستقيماً (بدون ر.ک:) ارجاع داده شود.
  • ﻫ. نقل‌هاي مضموني و محتوايي در گيومه نيايد، اما هنگام ارجاع به منبع مربوط، حتما از علامت «ر.ك:» استفاده شود.
 • پاورقي: كلية ارجاعات در پاورقي ذكر شود و نحوة ارجاع به صورت زير باشد:
  • كتاب: نام و نام‌خانوادگي نويسنده، نام كتاب، (نام مترجم)، شمارة جلد، شمارة صفحه يا صفحات.
  • مقاله: نام و نام‌خانوادگي نويسنده، عنوان مقاله، (نام مترجم)، عنوان مجله، سال و شماره، شمارة پياپي، شمارة صفحه يا صفحات.
 • نشاني آيات: نشاني آيات قرآن پس از ذكر آيه در داخل متن، به صورت «(نام سوره: شماره آيه)» ذكر شود.
 • نتيجه‌گيري: نتيجه بيانگر يافته‌هاي تحقيق است كه به صورت گزاره‌هاي خبري مختصر بيان مي‌گردد، و از ذكر بيان مسئله، مباحث مقدماتي، بيان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال يا مطالب استطرادي، در اين قسمت خودداري شود.
 • فهرست منابع: اطلاعات كتاب‌شناختي كامل منابع و مآخذ تحقيق (اعم از فارسي، عربي و لاتين) در انتهاي مقاله بر حسب نوع منبع به صورت زير تنظيم گردد.
  • كتاب: نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان كتاب، نام مترجم، مصحح يا محقق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، تاريخ انتشار.
  • مجله: نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، سال و شماره، شماره پياپي،

د) يادآوري

 • حق رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات براي دبيرخانة همايش محفوظ است.
 • مقالات پذيرفته‌شده، در کتاب مجموعه مقالات همايش و مقالات پژوهشي برتر در مجلات علمي ـ پژوهشي و علمي ـ ترويجي مؤسسه امام خميني «ره» با اولويت مطرح و در صورت تأييد چاپ خواهد شد.
 • مطالب مقالات مبيّن آراي نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.
 • مقالات دريافتي و فايل‌هاي نرم‌افزاري در صورت تأييد يا عدم تأييد بازگردانده نمي‌شود.
محورهاي همايش: 

1. سبک زندگی در مقیاس فردی:

 • فرد و عبادت؛
 • فرد وقرآن؛
 • فرد و مسجد؛
 • فرد و روابط‌خانوادگی و اجتماعی؛
 • فرد و ویژ‌گی‌های شخصیتی – اخلاقی؛
 • فرد و تحصیلات؛
 • فرد و اشتغال؛
 • فرد و ساعت فراغت؛
 • فرد و رسانه؛
 • فرد و هنر؛
 • و... .

2. سبک زندگی در مقیاس خانواده:

 • خانواده و تعامل زوجین؛
 • خانواده و تعامل والدین و فرزندان؛
 • خانواده و تعامل فرزندان با فرزندان؛
 • خانواده و نقش جنسیت در آن؛
 • خانواده و اوقات فراغت(ورزش، تفریح،...)؛
 • خانواده و معیشت(درآمد، هزینه، پس‌انداز، ...)؛
 • خانواده و روابط همسایگی؛
 • خانواده و روابط خویشاوندی؛
 • و... .

3. سبک زندگی در مقیاس اجتماعی:

 • جامعه و آداب‌ورسوم اجتماعی؛
 • جامعه، سنت ‌و‌ تجدد؛
 • جامعه و ورزش؛
 • جامعه، مراسم دینی و هیئات مذهبی؛
 • جامعه و فرهنگ دینی؛
 • جامعه و ارزشهای اخلاقی؛
 • جامعه و رسانه‌های جمعی؛
 • جامعه و تهاجم فرهنگی؛
 • جامعه و تجمل‌گرایی و رفاه‌خواهی؛
 • جامعه و فردگرایی؛
 • جامعه و گروه‌های ضدفرهنگی؛
 • جامعه و ضرورت مهندسی فرهنگی؛
 • جامعه و آداب ازدواج و طلاق؛
 • جامعه و تحزّب؛
 • جامعه، مسجد و سایراماکن مذهبی؛
 • و... .

4. سبک زندگی در مقیاس حکومت اسلامی:

 • حکومت و حقوق شهروندی؛
 • حکومت و مردم(حقوق متقابل، پذیرش، تبعیت، نقد)؛
 • حکومت و نخبگان.؛
 • حکومت و ولایت فقیه؛
 • حکومت و احزاب،گروه‌های سیاسی،اقلیت‌های مذهبی؛
 • حکومت و سازمان‌های غیردولتی؛
 • حکومت و نهادهای حکومتی(فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی،هنری، ...)؛
 • حکومت و آزادی‌بیان و عقیده؛
 • و... .

5. سبک زندگی در مقیاس بین‌المللی:

 • امت اسلامی و روابط بین‌المللی؛
 • امت اسلامی و مشکلات بین‌المللی؛
 • امت اسلامی و ملل و ادیان دیگر؛
 • امت اسلامی و عزّت بین‌المللی؛
 • امت اسلامی و تنوع فرهنگی(تهاجم فرهنگی، تقابل فرهنگی، مهاجرت، ...)؛
 • امت اسلامی و مرزهای جغرافیایی؛
 • امت اسلامی و الگوها؛
 • و... .

به برکت سخنان گهربار، حکیمانه و ارزشمند مقام معظم رهبری در جمع جوانان خراسان شمالی در مورد سبک زندگی, مهلت ارسال مقالات به این همایش تا اول آذر 1391 تمدید شد. همچنین محورهای ویژه ذیل، برگرفته از سخنان معظم له به موضوعات همایش افزوده شد. از علاقه‌مندان دعوت مي‌شود با ارسال مقالات علمي خود، ما را در برگزاري هرچه باشكوه‌تر شدن اين همايش ياري رسانند.

محورهاي پيشنهادي مقام معظم رهبري امام خامنه‌ايمدظله‌العالي:

 • بن‌مایه‌های فرهنگ اسلامی جامعه
 • نقش نخبگان در تبیین سبک زندگی اسلامی
 • آسیب‌شناسی سبک زندگی فعلی
 • وظیفه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در سبک زندگی
 • خطرهای تقلید در سبک زندگی
 • ارزش‌ها در جامعه اسلامی
 • علم در جامعه اسلامی
 • اختراع در جامعه اسلامی
 • صنعت، سیاست و اقتصاد در جامعه اسلامی
 • تبلیغ و تبلیغات در جامعه اسلامی
 • ثروت و قدرت در جامعه اسلامی
 • کارجمعی و فرهنگ آن در جامعه اسلامی
 • وحدت و اتحاد در جامعه اسلامی
 • تفریح در جامعه اسلامی
 • صداقت در جامعه اسلامی
 • تولید و مصرف در جامعه اسلامی
 • عزت و کرامت در جامعه اسلامی
 • رفاه, تجمل، رفاه زدگی و تجمل گرایی در جامعه اسلامی
 • جوان در جامعه اسلامی
 • جوان در حکومت اسلامی
 • امید ونشاط در جامعه اسلامی
 • گوش کردن در جامعه اسلامی
 • عقل و اندیشه در جامعه اسلامی
 • وظیفه و مسئولیت در جامعه اسلامی
 • پیشرفت، تمدن و تمدن‌سازی و سبک زندگی
 • شهید در جامعه اسلامی
 • همت و تلاش در جامعه اسلامی
 • هدف در جامعه اسلامی
 • رستگاری در جامعه اسلامی
 • امنیت روانی و اخلاقی در جامعه اسلامی
سخنران: 
حضرت آيت‌الله مصباح يزدي حفظه‌الله
زمان ارسال اصل مقاله: 
تمديد تا پايان آبان 1391
زمان برگزاري همايش: 
پنجشنبه 26 / 11 / 1391 ساعت 8 صبح تا 12
نشاني دبيرخانه همايش: 
قم، بلوار امين بلوار جمهوري اسلامي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
اداره همايش‌ها و نشست‌هاي علمي؛ تلفن: 2909099 ـ 0251
نمابر: 2936052ـ 0251
کد پستي: 85555 ـ 371666
صندوق پستي 4333 ـ 37165
مکان: 
قم ، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، تالار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)