حضرت علي عليه‌السلام: دانشمند، کسي است که از دانش سيري نپذيرد و به سيري از آن نيز وانمود نکند.

ارتباط با واحد همايش‌ها

آدرس اداره همايش‌ها و نشست‌هاي علمي: قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، اداره همايش‌ها و نشست‌هاي علمي؛ مسئول اداره: آقاي هادي عرب
تلفکس: 32909099 ـ 025
صندوق پستي: 4333 ـ 37165        کد پستي: 85555 ـ 371666
سايت همايش‌ها: http://hamayesh.iki.ac.ir
ايميل: hamayesh@iki.ac.ir