امام جعفر صادق عليه‌السلام : پيامبر خدا صلّ‌الله‌عليه‌وآله فرموده است: «ما گروه پيامبران مأموريم که با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوييم.»

واحد سازماندهي کارگروه‌ها

فهرست مطالب اين صفحه:

 

 


 جايگاه سازماني واحد سازماندهي کارگروه‌ها:

 


آشنايي با مسئول واحد سازماندهي کارگروه‌ها:

مسئوليت اين واحد را جناب آقاي علي فلاحي به عهده دارند.

          


شرح وظايف مسئول واحد سازماندهي کارگروه‌ها:

  1. ارائه پيشنهاد راه‌اندازي کارگروه جديد با همکاري گروه علمي مربوط؛
  2. پيشنهاد اولويت موضوع براي تشکيل کارگروه به گروه علمي مربوط؛
  3. تهيه گزارش از روند تشکيل هر کارگروه به رئيس اداره کارگروه‌ها؛
  4. انجام خدمات و ارائه پشتيباني لازم براي تأسيس کارگروه‌ها؛
  5. انجام ساير امور محوّل از سوي رئيس اداره.