امام صادق عليه‌السلام فرمود: «عاقل‌ترين مردم خوش خُلق‌ترين آنهاست.»

شوراي سياستگذاري پژوهش

مطالب اين صفحه:

 

 


 

آيين‌نامه شوراي سياست گذاري پژوهش

به منظور گسترش و ارتقاي سطح پژوهش و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي مؤسسه و کمک به اجراي برنامه‌ها و مصوبات، شوراي پژوهش تشکيل مي‌شود.
اعضاي شوراي پژوهش عبارتند از:
الف) معاون پژوهش مؤسسه
ب) مدير دفتر برنامه‌ريزي و ارزيابي پژوهشي (دبير شورا)
ج) مدير تدوين متون به تناسب موضوع
هـ) مديران مراکز تحقيقاتي وابسته به مؤسسه به تناسب موضوع
و) دو تن از چهار تن اعضاي هيئت علمي پژوهشي، به پيشنهاد معاون پژوهش و تأييد رياست مؤسسه
تبصره: معاون پژوهش مي‌تواند به تناسب موضوع از کارشناسان و مسئولين واحدهاي مختلف مؤسسه جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد(بدون حق راي).

وظايف شوراي پژوهش موسسه عبارت است از:
1. همکاري با معاون پژوهش جهت تحقق اهداف و وظايف معاونت و ايجاد زمينه لازم براي اجراي مصوبات پژوهشي.
2. تدوين راه‌کارهاي مناسب براي بهبود شرايط تحقيق و رفع موانع در چارچوب مصوبات.
3. بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي که رئيس، هيئت رئيسه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي‌دهند.
4. بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه ارائه خدمات پژوهشي مصوب، به سازمان‌ها و مراکز مختلف.
5. بررسي و اظهارنظر پيرامون آيين‌نامه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي جهت ارائه به رياست مؤسسه
6. بررسي و ارائه راه‌کارهاي لازم براي ترغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي و محققان جهت تأليف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقيقي و زمينه‌سازي براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي.
7. برنامه‌ريزي براي ارتقاي سطح علمي محققان و زمينه‌سازي براي فرصت‌هاي مطالعاتي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي.
8. بررسي و ارائه طرح‌هاي مناسب جهت تدوين کتب آموزشي و کمک آموزشي به معاونت پژوهش.
9. بررسي کيفيت پژوهش در مؤسسه و بررسي کيفيت فعاليت‌هاي اعضاي هيئت علمي و ارائه گزارش به رياست مؤسسه.
10. ارائه پيشنهاد در زمينه‌هاي زير به هيئت رئيسه:
الف) بررسي و پيشنهاد تشکيل گروه‌ها و کارگروه‌هاي پژوهشي و تاسيس مراکز پژوهشي؛
ب) تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مختلف پژوهشي؛
ج) تهيه و تدوين طرح‌هاي تربيت محقق؛
د) بررسي راه‌هاي کاربردي کردن نتايج تحقيقات؛
ه‍‌) تنظيم و پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي؛
و) بررسي راه‌هاي مشارکت در اجراي طرح‌هاي پژوهشي و تعيين نحوه همکاري با مراکز تحقيقاتي.


اعضاي شوراي سياستگذاري پژوهش:

معاون پژوهش: حجة‌الاسلام و المسلمين دکتر محمدناصر سقاي بي‌ريا.

مدير برنامه‌ريزي و ارزيابي پژوهش(دبير شورا): جناب آقاي فردين جهان‌بين.

عضو هيئت علمي پژوهشي: حجة‌الاسلام و المسلمين دکتر علي مصباح.

عضو هيئت علمي پژوهشي: حجة‌الاسلام و المسلمين دکتر ابوالفضل ساجدي.

مدير تدوين متون: حجة‌الاسلام و المسلمين آقاي حسين احمدي حسين‌آبادي.

سرپرست مديريت امور پژوهشي: حجة‌السلام و المسلمين ابوالقاسم باقريان.