از امام حسن عليه‌السلام سئوال شد: کرم چيست؟ فرمود:«بخشش پيش از خواهش و اطعام در قحطي.»

اداره کارورزي

فهرست مطالب

 

 


جايگاه سازماني اداره کارورزي

 


شرح وظايف رئيس اداره کارورزي

  1. نظارت بر حسن انجام امور اداره کارورزي تحقيق و ترجمه؛
  2. برنامه‌ريزي براي برگزاري دوره‌هاي کارورزي تحقيق و ترجمه براي همه گروه‌هاي پژوهشي؛
  3. پي‌گيري امور ترجمه مجموعه آثار به زبان‌هاي مختلف؛
  4. پي‌گيري امور ترجمه ساير آثار مصوب از زبان‌هاي عربي و انگليسي به فارسي و بالعکس؛
  5. تلاش براي بهبود دوره‌هاي آموزشي کارورزي تحقيق و ترجمه از طريق مشاوره و رايزني با مراکز مشابه؛
  6. تهيه آخرين منابع متني و ديجيتاليمورد نياز براي واحدهاي تحقيق و ترجمه؛
  7. تجهيز کتابخانه و سالن ترجمه کارورزان؛
  8. ساير امور محوّل از سوي مدير امور پژوهشي.