آگاه باشيد که ياد خدا تنها وسيله آرامش دل‌هاي مردم است. سوره رعد، آيه 28

اداره کارورزي

فهرست مطالب

 

 


جايگاه سازماني اداره کارورزي

 


شرح وظايف رئيس اداره کارورزي

  1. نظارت بر حسن انجام امور اداره کارورزي تحقيق و ترجمه؛
  2. برنامه‌ريزي براي برگزاري دوره‌هاي کارورزي تحقيق و ترجمه براي همه گروه‌هاي پژوهشي؛
  3. پي‌گيري امور ترجمه مجموعه آثار به زبان‌هاي مختلف؛
  4. پي‌گيري امور ترجمه ساير آثار مصوب از زبان‌هاي عربي و انگليسي به فارسي و بالعکس؛
  5. تلاش براي بهبود دوره‌هاي آموزشي کارورزي تحقيق و ترجمه از طريق مشاوره و رايزني با مراکز مشابه؛
  6. تهيه آخرين منابع متني و ديجيتاليمورد نياز براي واحدهاي تحقيق و ترجمه؛
  7. تجهيز کتابخانه و سالن ترجمه کارورزان؛
  8. ساير امور محوّل از سوي مدير امور پژوهشي.