امام جعفر صادق عليه‌السلام : «عاقل‌ترين مردم خوش‌خلق‌ترين آنها است.»

عنوان گزارش: گزارش طرح‌هاي درسي تا تير 1393

نوع گزارش: 
موردي
واحد گزارش دهنده: 
تدوين متون درسي
تاريخ انتهاي گزارش : 
تير 1393

الف) طرح‌هاي درسي پايان‌يافته

عنوان طرح

وضعيت

نظريه‌هاي كلان جامعه‌شناختي و تجزيه و تحليل سازمان (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

مديريت در عرصة فرهنگ‌ها (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

درآمدي به نظام حكمت صدرائي 1 (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

درآمدي به نظام حكمت صدرائي 2 (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

درآمدي به نظام حكمت صدرائي 3 (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

فلسفة مقدماتي (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

فلسفة مقدماتي ـ ويراست جديد (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

کلام جدید (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

خطوط كلي حكمت متعاليه (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

آسیب‌شناسی انقلاب اسلامي بر اساس وصيت‌نامة امام خمينيŠ (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

درآمدي بر تاریخ فلسفة اسلامی (1) (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

زبان قرآن (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

اخلاق اسلامي (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

درآمدي بر تاریخ فلسفة اسلامی (2) (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

خودآموز مقدمات پژوهش (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

مباني و اصول عرفان عملي در اسلام (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

شناخت كليساي كاتوليك (مشترك با سمت)

چاپ‌شده

درس‌نامة تاریخ تفسیر قرآن (مشترك با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت)

چاپ‌شده

درس‌نامة علم‌النفس فلسفي (مشترك با سمت و حوزة علمية خواهران)

چاپ‌شده

تاريخ تفسير قرآن (مشترك با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

چاپ‌شده

اقتصاد خرد (با نگاهي به مباحث اسلامي) (مشترك با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

چاپ‌شده

احكام فقهي (1)

چاپ‌شده

احكام فقهي (2)

چاپ‌شده

انسان‌سازی در قرآن

چاپ‌شده

انسان‌شناسی (ویژة طرح ولایت دانشجویان)

چاپ‌شده

انسان‌شناسی در قرآن

چاپ‌شده

انسان‌شناسی (از راه دور)

چاپ‌شده

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن

چاپ‌شده

آشنایی با اصول و فنون مشاوره

چاپ‌شده

آشنایی با کتابخانه و مقدمات اصول کتابداری

چاپ‌شده

آشنايي با مجموعة عرفان اسلامی

چاپ‌شده

آشنايي با مجموعة عرفان اسلامی (ويراست جديد)

چاپ‌شده

آمار مقدماتي

چاپ‌شده

آموزه‌هاي حديثي و شيوه‌هاي رهيافت به آنها

چاپ‌شده

باورهای دینی

چاپ‌شده

بنیاد اخلاق

چاپ‌شده

بنيادي‌ترين انديشه‌ها

چاپ‌شده

تاریخ حدیث

چاپ‌شده

تاریخ فلسفة غرب (1)

چاپ‌شده

تلخیص معارف قرآن (4ـ5)؛ راه و راهنماشناسی

چاپ‌شده

جستارهایی در باب دین

چاپ‌شده

جغرافیای جهان اسلام

چاپ‌شده

جهان‌شناسي (بازنگري)

چاپ‌شده

چكيدة آشنایی با اصول و فنون مشاوره

چاپ‌شده

حكمت عرفاني

چاپ‌شده

خداشناسی

چاپ‌شده

خداشناسي (بازنگري)

چاپ‌شده

خداشناسي در قرآن

چاپ‌شده

خوب چيست؟ بد کدام است؟

چاپ‌شده

در جستجوی راهکارهای تدوین متون درسی

چاپ‌شده

درآمدی بر فلسفة اسلامی

چاپ‌شده

درآمدی بر فلسفة علم

چاپ‌شده

درآمدی بر مبانی ارزش‌ها

چاپ‌شده

درآمدی بر مبانی اندیشة اسلامی (فلسفی، کلامی و سیاسی)

چاپ‌شده

درآمدی بر معرفت‌شناسی

چاپ‌شده

درآمدی بر نظام سیاسی اسلام

چاپ‌شده

درآمدي بر فلسفة تعليم و تربيت

چاپ‌شده

درس‌نامة آشنايي با متون برگزيدة فلسفي و کلامي...

چاپ‌شده

درس‌نامة تفكر نقدي

چاپ‌شده

درس‌نامة فلسفة حقوق (ویژة طرح ولایت دانشجویان)

چاپ‌شده

درس‌نامة فلسفة حقوق (ويراست جديد)

چاپ‌شده

دین در نگاهی نوین

چاپ‌شده

دین در نگاهی نوین (ويراست جديد)

چاپ‌شده

روان‌شناسی کاربردی (1)

چاپ‌شده

ریاضی مقدماتي

چاپ‌شده

علم‌النفس فلسفي

چاپ‌شده

غرب‌شناسی

چاپ‌شده

فلسفة اخلاق

چاپ‌شده

فلسفة حقوق

چاپ‌شده

فلسفة سیاست

چاپ‌شده

فلسفة سياسي اسلام

چاپ‌شده

فلسفة علوم تجربی

چاپ‌شده

قرآن در آینة تاریخ

چاپ‌شده

قرآن‌شناسی (راه دور)

چاپ‌شده

قرآن‌شناسي 1 (بازنگري)

چاپ‌شده

قرآن‌شناسی 2

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 1 (چاپ نخست)

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 1 (ویرایش دوم)

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 1 (ویراست جديد) ـ سال 88

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 2 (چاپ نخست)

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 2 (ویرایش دوم)

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 2 (ویراست جديد) ـ سال 88

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 2 (ویراست جديد) ـ سال 89

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 3 (چاپ نخست)

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 3 (ویرایش دوم)

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 3 (ویراست جديد) ـ سال 88

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 3 (ویراست جديد) ـ سال 89

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 3 (ویراست جديد) ـ سال 90

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 3 ]دبيران[ (ویراست جديد) ـ سال 88

چاپ‌شده

مبانی اندیشة اسلامی 4

چاپ‌شده

مبانی معرفت دینی

چاپ‌شده

مردم‌سالاري ديني و نظرية ولايت فقيه

چاپ‌شده

معرفت‌شناسی

چاپ‌شده

معیار اندیشه

چاپ‌شده

معيار دانش (1)

چاپ‌شده

معيار دانش (2)

چاپ‌شده

مقدمه‌اي بر فلسفة اسلامي معاصر

چاپ‌شده

مكتب تربيتي علامه طباطبايي€ (آرا و انديشه‌هاي تربيتي انديشمندان مسلمان)

چاپ‌شده

منطق فهم حدیث

چاپ‌شده

منطق و تفکر انتقادی

چاپ‌شده

نظام سیاسی اسلام

چاپ‌شده

وحی‌شناسی

چاپ‌شده

هستی‌شناسی

چاپ‌شده

آموزش پودماني مباني عرفان اسلامي

چاپ‌شده

بازنگري راه و راهنماشناسي

چاپ‌شده

آشنايي با قانون اساسي (مشترك با آموزش و پرورش)

در حال چاپ

آشنايي با مکاتب فکري و سياسي (مشترك با آموزش و پرورش)

در حال چاپ

روش تدريس

در حال چاپ

انسان‌شناسی (ویژة طرح ولایت دبیران)

درس‌نامه

درس‌نامة حقوق بشر در اسلام

درس‌نامه

درس‌نامة علوم قرآني 3 (اعجاز قرآن)

درس‌نامه

درس‌نامة درآمدی بر فلسفة اسلامی (1)

درس‌نامه

درس‌نامة درآمدی بر فلسفة اسلامی (2)

درس‌نامه

فلسفة علم تاریخ

درس‌نامه

فلسفة علوم اجتماعی

درس‌نامه

 

 

ب) طرح‌هاي درسي در حال آماده‌سازي

عنوان طرح

وضعيت

درآمدي بر تاریخ فلسفة اسلامی (3)

در حال نمايه‌سازي

روان‌شناسي كاربردي 2

در حال نمايه‌سازي

درس‌نامة نقش علوم ادبي در تفسير قرآن

در حال سرويراستاري

مباني و قواعد استنباط از قرآن و حديث

در حال ويرايش

عرفان اسلامي در متون عالمان شيعي

در حال ويرايش

 


 

ج) طرح‌هاي درسي در دست اقدام

عنوان طرح

آشنایی با علوم حدیث

آشنايي اجمالي با عرفان اسلامي

آشنايي با طريقت‌هاي صوفيانة ايران

آشنايي با هرمنوتيك

آموزش عقايد استاد مصباح به زباني ساده (متوقف)

آيين زندگي (متوقف)

انسان‌شناسي تطبيقي (متوقف)

انقلاب اسلامي ايران (برگرفته از آثار آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي)

بازنگري اخلاق در قرآن کريم (1)

بازنگري اخلاق در قرآن کريم (2) (متوقف)

بازنگري اخلاق در قرآن کريم (3)

بازنگري انسان‌شناسي

بازنگري جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن

بازنگري فلسفه و نظام حقوقي در اسلام

بازنگري فلسفه و نظام سياسي در اسلام

بازنگري درس‌نامة اعجاز قرآن

بازنگري آموزش عقايد

بازنگري آموزش فلسفه (متوقف)

بازنگري و ويرايش علمي علم‌النفس فلسفي

بازنگري مباني انديشة اسلامي 4 (سال 1391) (متوقف)

پژوهش در علوم تربيتي

تاریخ فلسفة جدید و معاصر

تاریخ فلسفة غرب (2)

تاريخ تصوف و عرفان

تعلیم و تربیت عمومی

تعليم و تربيت اسلامي 1

دستورالعمل‌هاي تربيتي عرفاي شيعه (متوقف)

روان‌شناسی رشد

روان‌شناسي شخصيت

زبان انگليسي عمومي (1)

زبان انگليسي عمومي (2)

زبان انگليسي عمومي (3)

زبان انگليسي عمومي (4)

زمينة روان‌شناسي دين

سياست خارجي و روابط بين‌الملل در فقه سياسي

شناخت كليساي پروتستان

علوم قرآنی (1)

فلسفة حقوق (متوقف)

فلسفة حقوق (ويژة طرح ولايت دبيران) (عدم تصويب در شوراي كتاب)

فلسفة دین (1)

فلسفة دین (2)

فلسفه و اصول عرفان اسلامي

كاربرد ادبيات عرب در تفسير (عدم تصويب در شوراي كتاب)

مباني انديشة اسلامي 1 (سال 1391)

مباني و روش تفسير موضوعي قرآن

معرفت‌شناسي اسلامي 1

نقد تاريخ فلسفة غرب (متوقف)

ولايت فقيه

مباني انديشة اسلامي 6 (فلسفة سياست)

درس‌نامة قرآن و عهدين

مقدمة فقه سياسي

 

 

د) طرح‌هاي درسي در حال تصويب

عنوان طرح

تاريخ اسلام به روايت قرآن (تصويب طرح اجمالي)

شناخت كليساي ارتدوكس (تصويب طرح اجمالي)

معرفي و نقد فلسفه‌هاي اگزيستانس (تصويب طرح اجمالي)

مباني علوم انساني (تصويب طرح اجمالي)

تاريخ فقه سياسي

درس‌نامة فقه سياست داخلي

درس‌نامة نحو (عربي 2)

درس‌نامة كتاب مقدس

درس‌نامة تاريخ كلام اسلامي

مباني و اصول تعليم و تربيت اسلامي (مشترك با دانشگاه امام حسين†)

مباني سياست اسلامي (مشترك با دانشگاه امام حسين†)

اصول و مباني مديريت اسلامي (مشترك با دانشگاه امام حسين†)