پيامبر اکرم صل‌الله‌عليه‌وآله‌ فرمود: « در شب معراج از خداوند پرسيدم: اي پروردگار! ثمرات روزه چيست؟ فرمود: حکمت را به ارث مي‌گذارد و حکمت، معرفت را به دنبال دارد و معرفت،‌يقين را به دنبال دارد و هنگامي که بنده به يقين رسيد برايش اهميتي ندارد چگونه شب و روز خود را بگذراند؛ به سختي يا به آساني»

عنوان گزارش: فهرست اسامي طرح‌هاي مشترك مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با نهادها و سازمان‌هاي ديگر

نوع گزارش: 
ساليانه
واحد گزارش دهنده: 
مديريت تدوين متون
تاريخ ابتداي گزارش: 
1392
تاريخ انتهاي گزارش : 
1393

 

الف) طرح‌هاي مشترك با سازمان سمت (چاپ‌شده)

رديف

نام طرح

1

اخلاق اسلامي

2

آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي بر اساس وصيت‌نامة سياسي ـ الهي امام خمينيŠ

3

خطوط كلي حكمت متعاليه

4

خودآموز مقدمات پژوهش

5

درآمدي بر تاريخ فلسفة اسلامي ـ ج 1

6

درآمدي بر تاريخ فلسفة اسلامي ـ ج 2

7

درآمدي به نظام حكمت صدرائي 1

8

درآمدي به نظام حكمت صدرائي 2

9

درآمدي به نظام حكمت صدرائي 3

10

زبان قرآن

11

شناخت كليساي كاتوليك

12

فلسفة مقدماتي

13

فلسفة مقدماتي ـ ويراست جديد

14

کلام جديد

15

مباني و اصول عرفان عملي در اسلام

16

مديريت در عرصة فرهنگ‌ها

17

نظريه‌هاي كلان جامعه‌شناختي و تجزيه و تحليل سازمان

 

 

ب) طرح‌هاي مشترك با سازمان سمت (در دست انجام يا متوقف)

رديف

نام طرح

1

تاريخ فلسفة جديد و معاصر (در حال تأليف بخش جديد بر اساس نظر سازمان سمت)

2

درآمدي بر تاريخ فلسفة اسلامي ج 3 (در حال نمايه‌سازي)

3

آشنايي با هرمنوتيك (در حال اعمال اصلاحات ناظران سازمان سمت)

4

روان‌شناسي شخصيت (در حال بررسي نهايي توسط ناظران سازمان سمت)

5

زمينة روان‌شناسي دين (در حال اعمال اصلاحات ناظران سازمان سمت)

6

مباني و روش تفسير موضوعي قرآن (در حال تأليف)

7

آيين زندگي (متوقف)

8

فلسفة حقوق (متوقف)

9

نقد تاريخ فلسفة غرب (متوقف)

 

ج) طرح‌هاي مشترك با وزارت آموزش و پرورش

رديف

نام طرح

1

آشنايي با قانون اساسي (در حال چاپ)

2

آشنايي با مکاتب فکري و سياسي (در حال چاپ)

 

 

د) طرح‌هاي مشترك با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

رديف

نام طرح

1

تاريخ تفسير قرآن (چاپ‌شده)

2

اقتصاد خرد 1 (با نگاهي به مباحث اسلامي) (چاپ‌شده)

3

اقتصاد خرد 2 (با نگاهي به مباحث اسلامي) (در حال تأليف)

 

 

هـ) طرح‌هاي مشترك سه‌جانبه

رديف

نام طرح

1

درس‌نامة علم‌النفس فلسفي (مشترك با مركز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران و سازمان سمت) (چاپ‌شده)

2

درس‌نامة تاريخ تفسير قرآن (مشترك با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت) (چاپ‌شده)