كتاب «سلامت و اختلال جنسي همسران رويکردي اسلامي و روان‌شناختي» منتشر شد

سلامت و اختلال جنسي همسران

رويکردي اسلامي و روان‌شناختي

مسعود نورعليزاده

هنگامي که با نگاهي آسيب‌شناختي به روابط همسران مي‌نگريم، ساية شوم مشکلات و اختلالات جنسي و عدم تأمين رضايت‌بخش نيازهاي جنسي را بر پيکرة خانواده مي‌بينيم. بسياري از همسران با پديده‌اي به نام "بي‌سوادي جنسي" و "بي‌مهارتي در عملکرد جنسي" مواجه‌اند.

کتاب سلامت و اختلال جنسي همسران، محصول کار پژوهشي شش‌ـ ‌‌هفت‌‌ساله‌اي است که با رويکردي علمي و کاربردي نگارش يافته و اکنون در اختيار جامعة علمي و خانواده‌ها قرار مي‌گيرد. محتواي اين کتاب، با رويکردي اسلامي و روان‌شناسي (يا به‌عبارت‌بهتر، روان‌شناسي اسلامي) و با تحليل‌هاي برآمده از آموزه‌هاي اسلامي (به‌ويژه از قرآن و حديث) و اندوخته‌هاي روان‌شناختي به رشتة تحرير درآمده است.
این متن هم علمي است و هم کاربردي. درواقع در نگارش اين کتاب، کوشش شده است که مطالب کاربردي و مهارتيِ قابل فهم، بر مبناي پژوهش علميِ کاملاً مستند و مستدل استوار شود. قلم به‌گونه‌اي است که هم مي‌تواند مورد استفادة عملي همسران قرار گيرد و هم اندوخته‌هايي براي فعاليت‌هاي علمي پژوهشگران و مشاوران داشته باشد. به‌عبارت‌ديگر، در کنار تحليل‌هاي علمي، مطالب و راهکارهاي کاربرديِ مهارت‌محور و تکنيک‌وار هم آمده است.  برخی مطالب، با توضيح متفاوت آمده که به‌منظور روشن شدن بهتر مطالب و استفادة بيشتر همسران است.


فهرست عناوين فصول كتاب به شرح زير است:
فصل اول: مسائل جنسي همسران و سلامت و اختلال آن (کليات و مفاهيم)
فصل دوم: ويژگي‌ها و تفاوت‌هاي رفتار جنسی در همسران
فصل سوم: نظام فقهي، حقوقي و اخلاقي خانواده و نقش آن در سلامت جنسي همسران
فصل چهارم: دانش جنسي و مهارت‌هاي سلامت‌بخشي به آن
فصل پنجم: اختلالات جنسي؛ انواع، عوامل و رهنمودهاي درماني
فصل ششم: انحرافات جنسي همسران؛ انواع، عوامل و رهنمودهاي مقابله‌اي
 

خريد الكترونيكي كتاب در Eshop.iki.ac.ir