كتاب «درآمدی بر راهبرد جهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد

درآمدی بر راهبرد جهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا باقرزاده

 

معرفي كتاب

نظام جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف معيني در سياست داخلي و خارجي خود تشکيل گرديده است. سياست خارجي اين نظام براي تحقق «سعادت انسان در کل جامعة بشري» نيازمند بکارگيري راهبردي برآمده از اسلام است. جهاد از محوري‌ترين آموزه‌هاي اسلامي است که روح حاکم بر سياست خارجي نظام اسلامي را تشکيل مي‌دهد. آموزه جهاد شامل مراحلي از دعوت تا توسل به زور است که مي‌توان از مجموعه اين مراحل ساختاري متشکل از مباني، اهداف، زمينه‌ها، ابزار و آثار و نتايج «راهبرد جهادي» را استنباط نمود که شکل و محتواي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را طراحي مي‌کند و کتاب حاضر تلاشي در اين راستا را به محضر مخاطبان محترم تقديم مي‌نمايد.

نويسنده اين كتاب را در قالب هفت فصل با عناوين ذيل سامان داده است و در پايان نيز بخشي مستقل به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پرداخته است.

فصل نخست: مفاهیم و کلیات

فصل دوم: مبانی راهبرد جهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

فصل سوم: اصول حاکم بر راهبرد جهادی

فصل چهارم: اهداف راهبرد جهادی

فصل پنجم: شرایط راهبرد جهادی

فصل ششم: ابزار و روشهای راهبرد جهادی

فصل هفتم: آثار و نتایج راهبرد جهادی

 

خريد الكترونيكي كتاب در  Eshop.iki.ac.ir