كتاب «بررسی مکاتب جدید الهیات مسیحی» منتشر شد

بررسی مکاتب جدید الهیات مسیحی

سيدعلي حسني

دانشيار  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيŠ

کتاب بررسي مکاتب جديد الهيات مسيحي، پژوهشي در باب مکاتب جديد الهيات مسيحي است. اين اثر با پرداختن به انواع تقسيم‌بندي‌هاي موجود در الهيات مسيحي و رابطة آن با فلسفه و فلسفة دين و تاريخچة آن، پيگير زمينه‌هاي شکل‌گيري مکاتب جديد الهيات مسيحي شده است؛ و اومانيسم و رنسانس، عصر روشنگري و جريان نقد کتاب مقدس را مهم‌ترين عوامل و زمينه‌هاي شکل‌گيري مکاتب الهيات جديد دانسته است. در ادامه نيز با طرح آموزه‌هاي ده مکتب الهيات جديد مسيحي همراه با پرداختن به انديشه‌هاي دو تن از الهي‌دانان معروف هريک از اين مکاتب، به بررسي و نقد آنها پرداخته است. اين مکاتب بدين قرارند: الهيات ليبرال، راست‌ديني جديد، الهيات اگزيستانس، الهيات سکولار، الهيات فمينيستي، الهيات تاريخي، الهيات روايي، الهيات انجيلي، الهيات رهايي‌بخش و الهيات جديد کاتوليک.

خريد الكترونيكي كتاب از Eshop.iki.ac.ir

 

فهرست عناوين فصول كتاب:

مقدمه
فصل اول: کليات
   ضرورت تحقيق
   تعريف واژگان
   تقسيم‌بندي الهيات
   رابطة الهيات با فلسفه و فلسفة دين
   تاريخچة الهيات
فصل دوم: زمينه‌هاي شکلگيري مکاتب جديد الهيات مسيحي
   مقدمه
   اومانيسم و رنسانس
   نهضت اصلاح ديني
   عصر روشنگري (خرد)
   نقد کتاب مقدس
   نتيجه‌گيري
فصل سوم: مکاتب جديد الهيات مسيحي
   مکتب الهيات ليبرال
   مکتب راست‌ديني جديد
   مکتب الهيات سکولار
   مکتب الهيات فمينيستي
   الهيات تاريخي
   الهيات روايي
   الهيات انجيلي
   مکتب الهيات رهايي‌بخش
   الهيات جديد کاتوليک
فصل چهارم: بررسي مکاتب الهيات جديد مسيحي
   مقدمه
   نقد مکاتب جديد الهيات

 

خريد الكترونيكي كتاب از Eshop.iki.ac.ir