كتاب «امپراتوری جنگ» منتشر شد

«امپراتوری جنگ»

نويسنده: پال ال. اتوود

مترجم: علی فتحعلی آشتيانی

 

اين كتاب، پژوهشي است در قلمرو سياست‌هاي امريكا، كه در معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) توسط مترجم ارجمند آقاي علي فتحعلي آشتياني به فارسي برگردان شده است. هدف اصلي كتاب نمايش توسعه‌طلبي‌هاي امپرياليستي رهبران امريكا به منظور افزايش قدرت و نفوذشان در كشورهاي مختلف است.

پال لوئيس اَتوود در اين كتاب مي‌كوشد به مردم امريكا نشان دهد كه تاريخ كشورشان آكنده از توسعه‌طلبي‌هاي امپرياليستي بوده است و رهبرانشان بدون اهميت دادن به جان سربازان امريكايي و غير نظاميان دشمن، كه بر اثر سياست‌هاي آنان جان خود را از دست داده يا رنج كشيده‌اند، همواره نبردهايشان را خود انتخاب كرده‌اند تا از اين رهگذر بر قدرت و نفوذشان بيفزايند.

اين كتاب توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شده است.

فروش الكترونيكي كتاب

 به زودي در Eshop.iki.ac.ir