فراخوان مقاله اولين همايش ملي «سرمايه اجتماعي بر پايه آموزه‌هاي اسلامي»

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

و نهادهاي علمي و اجرايي  برگزار می‌کند:

همایش ملی

سرمایه اجتماعی بر پايه آموزه‌های اسلامی

(با رویکرد نظری و کاربستی)

 

محورهای همایش:

الف: محورهای نظری

1. مفهوم‌شناسی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی

2. مفهوم‌شناسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و علوم اجتماعی

3. شبکه‌های ارتباطی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی

4. مبانی ارتباطات اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی

5. اصول ارتباطات اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی

6. روش‌های ارتباطات اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی

7. عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و سرمایه اجتماعی

 

ب: محورهای کاربستی( با تاکید بر استان قزوین)

1. سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلامی و ارتباط آن با آسسیب‌های اجتماعی

2. جایگاه سرمایه اجتماعی در مواجهه با مسائل اجتماعی (توسعه مشارکت‌های مردمی، توسعه امنیت اجتماعی، توسعه سازمان‌های مردم نهاو و....)

 

آخرين مهلت ارسال چکیده مقاله: 15 شهریورماه 1398

آخرين مهلت ارسال اصل مقاله: 15 مهرماه 1398

تاريخ برگزاری همایش: 27 آبان ماه 1398