دو فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت کلامي» شماره 19 منتشر شد.

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت کلامي» شماره 19 منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:

كاوشي در مفهوم تصوري «خدا» در منابع روايي / محمدرسول ايماني ( ص 7 )

افضليت انبيا از منظر قرآن /  سيدابوالقاسم کاظمي شيخ شباني / محمدحسين فارياب (ص 25 )

ادله اثبات نظريه تجسم اعمال و تبيين كاركردهاي كلامي آن از ديدگاه علامه طباطبائي / نصرت نيلساز /  ناصر کوليوند ( ص 41 )

تبيين تكامل برزخي بر اساس مباني فلسفي صدرالمتألهين /  يحيي نورمحمدي / عبدالرسول عبوديت ( ص 61 )

نقد عقل خودبنياد ديني/ حسن احمدي ( ص 75 )

نقد و بررسي نظريه ابن‌سينا، آكوئيناس و صدرالمتألهين در زبان دين / حسين مظفري ( ص 87 )

ملخص المقالات / 99

Abstracts / 105