تغيير زمان برگزاري نشست علمی «بررسی وضعيت الهيات در آلمان»

زمان برگزاري

نشست علمی «بررسی وضعيت الهيات در آلمان»

متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

http://hamayesh.iki.ac.ir