ارتباط با واحد همایش‌ها

آدرس اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی؛ مسئول اداره: آقای هادی عرب
تلفکس: 32909099 ـ 025
صندوق پستی: 4333 ـ 37165        کد پستی: 85555 ـ 371666
سایت همایش‌ها: http://hamayesh.iki.ac.ir
ایمیل: hamayesh@iki.ac.ir